เว็บไซต์ที่เพียงพอสำหรับโรงเรียนที่พอเพียง : ใช้พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

Home
ชมรมผู้บริหารอำเภออุทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส่งท่าน ผอ.ภิรมย์ สพป.ตาก 1
ประชุม และเลี้ยงส่ง ผอ.ย้าย 
ขอพรปีใหม่ 2554 
ประชุมและสังสันต์ปีใหม่ 2554 

ผู้บริหาร

(ว่าง)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 
ภาพบุคลากร
show7.jpg
แผนภูมิการบริหารงาน

เมนูหลัก
Home
บุคคลากร
ผู้ดูแลเว็บ
หน้าหลัก soc
ประวัติโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
แผนที่เส้นทาง
แผนภูมิการบริหารงาน
การให้บริการชุมชน ปี 2553
ปฏิทิน SP2
ไทยเข้มแข็ง SP2
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภออุทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารฯ
วันพ่อแห่งชาติ 2553
วันรักต้นไม้ 2553
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2553
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๔
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมุลทั่วไปช.ญ.รวม
จำนวนนักเรียน442264
จำนวนครู145
จำนวนครู อบต.---
จำนวนนักการฯ1-1
จำนวนบุคลากรรวม246
อาคารเรียน2หลัง 2
ห้องสมุด1ห้อง 1
ห้องคอมฯ 1ห้อง 1
ข้อมูลสารสนเทศช.ญ.รวม
อนุบาล 1718
อนุบาล 27310
ประถมฯ 1628
ประถมฯ 27310
ประถมฯ 35611
ประถมฯ 4617
ประถมฯ 5325
ประถมฯ 6145
มัธยมฯ 1---
มัธยมฯ 2---
มัธยมฯ 3---
มัธยมฯ 4---
มัธยมฯ 5---
มัธยมฯ 6---
การประเมินครูผู้ช่วย (อย่างเข้ม)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
หลักสูตรการเตรียมความพร้อม 
แบบประเมินการเตรียมความพร้อม
แบบสรุปผลการประเมิน 
คู่มือการประเมินความพร้อม
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์

การจัดทำเอกสารหลักสูตร
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผล
 
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้
ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปีการศึกษา 2553 (รอบที่ 2)
  บัญชีที่ 2 
หลักสูตรโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
พ.ศ. 2553

เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ


บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปี 2553

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)


แนวทางการจัดซื้อหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนดีระดับตำบล (7,000 โรง)
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

แบบรูปรายการและประมาณราคาครุภัณฑ์
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถานีทดสอบ NT/O-Net
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2551
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2550
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ข้อสอบสังคมศึกษา ปี 2552
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ปี 2552
สถิติผูเข้าเยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 376722
โพลล์
ท่านพึงพอใจข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของโรงเรียนเพียงใด
  
ประชาคม : หากโรงเรียนจะสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลในปี 2554 (เฉพาะคนในท้องถิ่น)
  
แผนที่เส้นทาง

สถานีทดสอบ NT/O-Net
ส่งเสริมการทดสอบ NT/O-Net
บุคคลากร

                      

       นายประจบ  จันทะเวช                    พระสมชาย  รฺตนโชโต (สระประเสริฐ)      นางสาวอมรรัตน์  ปาลวัฒน์
                                                              
   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ                            น.ธ.เอก  วัดสนามทอง                    ครูผู้ช่วย                          
    กศ.ม. การบริหารการศึกษา                          ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน                วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

                                     

          นางนพพร  ญษณธรรม                         นางสมศรี  พุ่มเกษม                           นางสาวยุพิน  หวังผล
                    
            
ครูชำนาญการพิเศษ                               ครูชำนาญการพิเศษ                               ครูชำนาญการพิเศษ
            ค.บ. นาฎศิลป์ศึกษา                                ค.บ. ประวัติศาสตร์                              ค.บ. การประถมศึกษา

                

                                     นายประสิทธิชัย  จับฟั่น                       นางสาวศิรินภา ประสงค์ธรรม
                                           

                                      ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน                             ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
                                           พนักงานธุรการ                                         พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นักการภารโรง

นายบุญมาก  คงเจริญพร

ช่างฝีมือ (ช่างสีชั้น 3)
ป.4

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ซุง)

                                               

                                      นางนุชนาถ  เกตุคำ                               นางสังวร  ดวงสีดา
                                  
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   เจ้าหน้าที่
                                    ค.บ. การศึกษาปฐมวัย                       กำลังศึกษาปริญญาตรีเอกปฐมวัย

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
สถานีทดสอบ NT/O-Net

http://soc-ay1.aru.ac.th/14104416/images/stories/animation/apinksax.gif   คลังข้อสอบ NT/O-Net  เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

(อยู่ในระหว่างดำเนินการครับ  ไม่ต้องคิดอะไรมาก  อะไรที่พอจะมีประโยชน์ ต่อผู้เรียน  เราควรทำ .... ใช่ไหมครับ)

          ตารางสอบ O-Net ปีการศึกษา 2553

          ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2551

          ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6  ปี 2551

          ข้อสอบภาษาไทย ป. 6  ปี 2551

          ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2550

          ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป. 6 ปี 2550

          ข้อสอบภาษาไทย ป. 6 ปี 2550 

          ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2552

          ข้อสอบสังคมศึกษา ป.6 ปี 2552

 

กรรมการสถานศึกษา

     

                   นายนเรน  อรรคธรรม                   นายสมเผ่า  สิงหเสนา                  นายสมทรง  สำรวมจิตร์
                      
ประธานกรรมการ                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                ผู้แทนองค์กรชุมชน

     

                                            นายสามารถ  แจ่มใส                  นายประจบ  จันทะเวช
                                             
ผู้แทนองค์กรศาสนา                    กรรมการและเลขานุกา  ร

   

                       นางสาวปราณี  สุภานันท์             นางนพพร  ญาณธรรม            นายประวิง  หาสุนทรี
                               
ผู้ทรงคุณวุฒิ                              ผู้แทนครู                            ผู้แทนศิษย์เก่า

 

 

 

นายประยูร  คงเจริญถิ่น
ผู้แทนองค์กรชุมชน

บทบาท  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   

 

 

 

      ข่าวที่ 1  โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180  รับสมัครผู้สอนประวัติศาสตร์  สังคมศึกษา  และประชาธิปไตย  ในโรงเรียน  เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย  และพัฒนาเด็กไทยให้ยั่งยืน  จำนวน 1 อัตรา  โดยมีค่าตอบแทนเป็นการจ้างเหมาจ่ายเดือนละ 4,000 บาท  เป็นเวลา 3 เดือน  รวมชั่วโมงสอน 60 ชั่วโมง (รวมการจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่)  เริ่มเดือนพฤศจิกายน 2552  ถึง เดือน มกราคม 2553 

      คุณสมบัติ :-  1.  มีคุณวุฒิและประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์  สังคมศึกษา และประชาธิปไตย
                       2.  มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้กับอนุชนรุ่นหลัง

     ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดที่  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180

     ข่าวที่ 2 :-  แจ้งครูโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180  เรื่อง  การตรวจภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2553

                     ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180  จัดเตรียมเอกสาร 
     ข้อมูล  หลักฐานต่างๆ เพื่อรับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา  ตามกรอบการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียน 
     โดยผู้ตรวจเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  มีกำหนดการตรวจในวันที่  22  ธันวาคม  2552  เวลา 08.30 - 16.30 น.
     ศึกษาข้อมูลได้จาก  คลิ๊กที่นี่

     นายประจบ จันทะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้แจ้ง

<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 19 - 27 จาก 34

ผู้ดูแลระบบ :-