เว็บไซต์ที่เพียงพอสำหรับโรงเรียนที่พอเพียง : ใช้พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

Home arrow ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ชมรมผู้บริหารอำเภออุทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส่งท่าน ผอ.ภิรมย์ สพป.ตาก 1
ประชุม และเลี้ยงส่ง ผอ.ย้าย 
ขอพรปีใหม่ 2554 
ประชุมและสังสันต์ปีใหม่ 2554 

ผู้บริหาร

(ว่าง)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 
ภาพบุคลากร
show1.jpg
แผนภูมิการบริหารงาน

เมนูหลัก
Home
บุคคลากร
ผู้ดูแลเว็บ
หน้าหลัก soc
ประวัติโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
แผนที่เส้นทาง
แผนภูมิการบริหารงาน
การให้บริการชุมชน ปี 2553
ปฏิทิน SP2
ไทยเข้มแข็ง SP2
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภออุทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารฯ
วันพ่อแห่งชาติ 2553
วันรักต้นไม้ 2553
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2553
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๔
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมุลทั่วไปช.ญ.รวม
จำนวนนักเรียน442264
จำนวนครู145
จำนวนครู อบต.---
จำนวนนักการฯ1-1
จำนวนบุคลากรรวม246
อาคารเรียน2หลัง 2
ห้องสมุด1ห้อง 1
ห้องคอมฯ 1ห้อง 1
ข้อมูลสารสนเทศช.ญ.รวม
อนุบาล 1718
อนุบาล 27310
ประถมฯ 1628
ประถมฯ 27310
ประถมฯ 35611
ประถมฯ 4617
ประถมฯ 5325
ประถมฯ 6145
มัธยมฯ 1---
มัธยมฯ 2---
มัธยมฯ 3---
มัธยมฯ 4---
มัธยมฯ 5---
มัธยมฯ 6---
การประเมินครูผู้ช่วย (อย่างเข้ม)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
หลักสูตรการเตรียมความพร้อม 
แบบประเมินการเตรียมความพร้อม
แบบสรุปผลการประเมิน 
คู่มือการประเมินความพร้อม
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์

การจัดทำเอกสารหลักสูตร
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผล
 
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้
ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปีการศึกษา 2553 (รอบที่ 2)
  บัญชีที่ 2 
หลักสูตรโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
พ.ศ. 2553

เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ


บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปี 2553

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)


แนวทางการจัดซื้อหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนดีระดับตำบล (7,000 โรง)
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

แบบรูปรายการและประมาณราคาครุภัณฑ์
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถานีทดสอบ NT/O-Net
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2551
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2550
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ข้อสอบสังคมศึกษา ปี 2552
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ปี 2552
สถิติผูเข้าเยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 376667
โพลล์
ท่านพึงพอใจข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของโรงเรียนเพียงใด
  
ประชาคม : หากโรงเรียนจะสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลในปี 2554 (เฉพาะคนในท้องถิ่น)
  
แผนที่เส้นทาง

สถานีทดสอบ NT/O-Net
ส่งเสริมการทดสอบ NT/O-Net

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2551

     1.  จากรูป

          การใส่ปุ๋ยในระยะใด  ช่วยเร่งการออกดอกของพืชได้ดีที่สุด

               1.  ระยะที่ 1                                              2.  ระยะที่ 2

               3.  ระยะที่ 3                                              4.  ระยะที่ 4

     2.  การผสมพันธูสัตว์ในลักษณะใดที่ช่วยป้องกันการถ่ายทอดลักษณะที่ไม่ดีของพ่อไปสู่ลูก

               1.  ผสมกันตามธรรมชาติ                               2.  ผสมกับพันธุ์แท้ลักษณะดี

               3.  ผสมระหว่างญาติใกล้ชิดกัน                        4.  ผสมกับพันธุ์ที่มีลักษณะเหมือนพ่อ

     3.  ตาราง  จำนวนคนไทยที่ขาดสารอาหารชนิดต่างๆ  จากการสำรวจ  พ.ศ. 2540

          เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  ควรรณรงค์ให้บริโภคอาหารประเภทใด  เป็นอันดับแรก

               1.  บริโภคข้าวให้มากๆ                              2.  บริโภคนมและเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น

               3.  บริโภคผักและผลไม้ให้มากขึ้น                  4.  บริโภคอาหารที่ปรุงด้วยเกลือไอโอดีนเป็นประจำ

     4.  ถ้านักเรียนรับประทานข้าวกับกุ้งต้มเป็นอาหารกลางวัน  อวัยวะใดที่ย่อยกุ้งต้มเป็นอันดับแรก

               1.  ลำไส้เล็ก                                          2.  ลำไส้ใหญ่

               3.  หลอดอาหาร                                      4.  กระเพาะอาหาร

     5.  โรคใดที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมกได้

               1.  ฟันผุ                                               2.  ตาแดง

               3.  เบาหวาน                                         4.  ไวรัสตับอักเสบบี

     6.  จากรูป

 

          ข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุด

                1.  ลูกที่ได้มีขนสีดำ 75%                                    2.  ลูกที่ได้มีขนสีดำ 50%

                3.  ขนสีดำเป็นลักษณะเด่น                                    4.  ขนสีขาวเป็นลักษณะเด่น

     7.  จากรูป

          สัตว์ชนิดที่ 2  และชนิดที่ 3  มีลักษณะใดที่เหมือนกัน

               1.  มีขน                                                  2.  มีเกล็ด

               3.  มีปีก                                                  4.  ไม่มีปีก

     8.  ผลจากการสำรวจดอกไม้ 4 ชนิดที่เจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่ง

         ดอกไม้ชนิดใดปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของแหล่งที่อยู่นี้ได้ดีที่สุด

               1.                                                2. 

               3.                                               4. 

     9.  แบคที่เรียมีบทบาทใดในห่วงโซ่อาหาร

               1.  เป็นผู้ล่า                                                     2.  เป็นผู้ผลิต

               3.  เป็นผู้บริโภค                                                4.  เป็นผู้ย่อยสลาย

   10.  จากรูป

          ถ้าสิ่งมีชีวิต C ตายหมด  จะมีเหตุการณ์ใดต่อไปนี้เกิดขึ้น

               1.  สิ่งมีชีวิต A  มีจำนวนเพิ่มขึ้น                                      2.  สิ่งมีชีวิต B  มีจำนวนลดลง

               3.  สิ่งมีชีวิต D  มีจำนวนลดลง                                       4.  สิ่งมีชีวิต B  มีจำนวนเท่าเดิม

     11.  ใส่น้ำปริมาณเท่ากันที่อุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส  ลงในภาชนะที่ทำด้วยวัสดุ 4  ชนิด แล้วแช่ในอ่างน้ำร้อน

            ที่มีอุณหภูมิ 80  องศาเซลเซียส  ดังภาพ

          เมื่อเวลาผ่านไป 3  นาที  น้ำในภาชนะที่ทำด้วยวัสดุชนิดใดจะมีอุณหภูมิสูงที่สุด

               1.  แก้ว                                                    2.  ทองแดง

               3.  พลาสติก                                               4.  กระเบื้อง

     12.  โลหะชนิดมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง

               1.  เหล็ก                                                  2.  ปรอท

               3.  ตะกั่ว                                                  4.  ทองแดง

     13.  วิธีการใดเหมาะที่จะใช้แยกของผสมระหว่างเศษอิฐก้อนเล็กๆ  กับทรายออกจากกัน

               1.  การร่อน                                               2.  การกรอง

               3.  การระเหิด                                            4.  การระเหยแห้ง

     14.  ตาราง  สมบัติบางประการของสารชนิดต่างๆ

          ถ้าทำการแยกสาร A, B, C และ D  ที่ผสมกันอยู่  โดยการร่อนด้วยตะแกรง  ที่มีขนาดรู 0.3 cm  และนำสารที่ติดอยู่

          บนตะแกรงมาดูดด้วยแม่เหล็ก  สารที่ถูกแม่เหล็กดูดไว้  คือสารใด

               1.  สาร A                                                       2.  สาร B

               3.  สาร C                                                       4.  สาร D

   15.  ในการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  ควรปฏิบัติตนในลักษณะใด  จึงจะมความปลอดภัยมากที่สุด

               1.  พ่นสารเคมีทวนลม                                         2.  สูบบุหรี่ขณะฉีดพ่นสารเคมี

               3.  แต่งกายให้มิชิดขณะฉีดพ่นสารเคมี                      4.  นำภาชนะใส่สารเคมีที่ล้างแล้วกลับมาใช้งานใหม่

   16.  ถ้าใช้ความเป็นกรด - เบสของสารเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม  สารชุดใดต่อไปนี้สามารถจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้

               1.  แชมพู  ผงซักฟอก  น้ำยาล้างจาน                      2.  น้ำมะนาว  ผงซักฟอก  น้ำเชื่อม

               3.  น้ำเชื่อม  น้ำยาล้างจาน  น้ำมะนาว                     4.  ผงซักฟอก  น้ำเชื่อม  น้ำยาล้างจาน

   17.  ฉลากที่ติดข้างขวดยาชนิดหนึ่งมีข้อความว่า "ยาชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกระเพาะอาหาร"  นักเรียนควรรับประทาน

          ยาชนิดนี้เวลาใด

               1.  รับประทานยาก่อนอาหาร                                2.  รับประทานยาหลังอาหาร

               3.  รับประทานยาทุกชั่วโมง                                 4.  รับประทานยาทุกครั้งที่มีอาการ

   18.  ตาราง  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อนำน้ำ  ไปทดลองด้วยวิธีต่างๆ

          จากข้อมูลในตาราง  การทดลองในหลอดใดที่สมบัติของสารไม่เปลี่ยนแปลง

               1.  หลอดที่ 1                                                   2.  หลอดที่ 2

               3.  หลอดที่ 3                                                   4.  หลอดที่ 4

   19.  รถลากจูงออกแรง 1,000 นิวตัน  ลากรถที่ติดหล่ม  โดยเจ้าของรถช่วยออกแรง 10 นิวตัน  ผลักท้ายรถ  เนื่องจาก

          เครื่องยนต์ไม่ทำงาน  ทำให้ลากรถขึ้นจากหล่มได้พอดี  ถ้าเจ้าของรถไม่ช่วยออกแรงผลักรถที่ติดหล่ม  รถลากจูง

          ต้องออกแรงเท่าใด  จึงลากรถขึ้นจากหล่มได้

               1.  100  นิวตัน                                            2.  900  นิวตัน

               3.  1,100  นิวตัน                                         4.  1,200  นิวตัน

   20.  จากรูป

        จากรูปถ้าเปิดน้ำพร้อมกัน  น้ำจากท่อหมายเลขใดไหลแรงที่สุด

               1.  หมายเลข 1                                                  2.  หมายเลข 2

               3.  หมายเลข 3                                                  4.  หมายเลข 4

  21.  ตาราง  ระยะทางที่กล่องเคลื่อนที่ได้บนพื้นที่ผิวลักษณะต่างๆ เมื่อผลักด้วยแรงคงที่  ในระยะเวลาเท่ากัน

        จากข้อมูลในตาราง  พื้นผิวที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทานต่ำที่สุด  คือข้อใด

               1.  แข็งและเรียบ                                             2.  แข็งและขรุขระ

               3.  นุ่มและเรียบ                                              4.  นุ่มและขรุขระ

  22.  ภาพเกิดเงาของวัตถุต่อไปนี้  ภาพใดเกิดได้จริง

   23.  เมื่อลำแสงขนานส่องผ่านวัตถุชนิดหนึ่ง  แล้วทำให้เกิดการรวมแสงได้  วัตถุชนิดนี้คืออะไร

               1.  เลนส์นูน                                                      2.  เลนส์เว้า

               3.  กระจกใส                                                     4.  กระจกระนาบ (กระจกส่องหน้า)

   24.  จากรูป

        จากการทดลอง  นักเรียนสามารถได้ยินเสียงเคาะช้อน  ใต้ผิวน้ำได้ชัดเจน  การทดลองนี้ตรวจสอบเรื่องใด

               1.  น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียง                  2.  ช้อนเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียง

               3.  ขนาดของช้อนมีผลต่อการเกิดเสียงใต้น้ำ                 4.  ปริมาณน้ำมีผลต่อระดับความเข้มของเสียง

   25.  ทดลองตีกลอง 4  ใบ  ทีละใบ  ด้วยแรงเท่าเดิม  แล้วบันทึกระดับเสียงที่ได้ยินในตาราง

          ตารางระดับเสียงที่ได้ยินมื่อตีกลอง 4  ใบ  ทีละใบด้วยแรงเท่าเดิม

         จากการทดลอง  การตีกลองแล้วทำให้ผิวหน้าของกลองสั่นด้วยความถี่ต่ำสุด  คือการตีกลองในข้อใด

            1.  ใบที่ 1                                                      2.  ใบที่ 2

            3.  ใบที่ 3                                                      4.  ใบที่ 4

   26.  จากรูป

          จากภาพ  ส่วนประกอบของวงจรที่ทำหนเที่เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า  คืออะไร

               1.  สายไฟ                                                    2.  หลอดไฟ

               3.  ถ่านไฟฉาย                                               4.  ลวดทองแดง

   27.  จากรูป

          จากภาพ  นำหลอดไฟฟ้าหมายเลขใดออกแล้วทำให้หลอดไฟฟ้าที่เหลืออยู่ดับทุกดวง

               1.  หลอดที่ 2                                             2.  หลอดที่ 3

               3.  หลอดที่ 4                                             4.  หลอดที่ 5

   28.  ตาราง  สมบัติของหินชนิดต่างๆ  ในแต่ละกลุ่ม

          จากข้อมูลในตาราง  ถ้าจัดให้หินชนิดที่ 1  และชนิดที่ 2  อยู่ในกลุ่มที่ 1  หินชนิดที่ 3  และชนิดที่ 4 

          อยู่ในกลุ่มที่ 2  การจัดกลุ่มดังกล่าวใช้เกณฑ์อะไร

               1.  สีของหิน                                                   2.  ชนิดของหิน

               3.  สิ่งที่พบในเนื้อหิน                                         4.  สีของหินและสิ่งที่พบในเนื้อหิน

   29.  ใส่ดิน 4  ชนิด  ปริมาณเท่ากันในหลอดทดลอง 4  หลอด  แล้วเติมน้ำลงไปหลอดละ  20  ลูกบาศก์เซนติเมตร

          ทิ้งไว้สักครู่  สังเกตระดับน้ำเหนือดินได้ดังภาพ

          ถ้าต้องการปลูกพืชที่เจริญเติบโตได้ในดินบริเวณที่ไม่มีน้ำท่วมขัง  ควรปลูกพืชในดินชนิดใด

              1.  ชนิดที่ 1                                                    2.  ชนิดที่ 2

              3.  ชนิดที่ 3                                                    4.  ชนิดที่ 4

   30.  ตาราง  ผลการสังเกตการเจริญเติบโตของผักบุ้ง  ที่ปลูกในดินชนิดต่างๆ

          จากตาราง  ข้อใดสรุปได้ถูก

               1.  ดิน A  ทำให้ผักบุ้งเจริญเติบโตได้ดีกว่าดิน  B  C  และ  D

               2.  ดิน B  ทำให้ผักบุ้งเจริญเติบโตได้ดีกว่าดิน  A  C  และ  D

               3.  ดิน C  ทำให้ผักบุ้งเจริญเติบโตได้ดีกว่าดิน  A  B  และ  D

               4.  ดิน D  ทำให้ผักบุ้งเจริญเติบโตได้ดีกว่าดิน  A  B  และ  C

   31.  ถ้าต้องการทดสอบสมมติฐานว่า "อากาศในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.  ของแต่ละวัน  มีอุณหภูมิสูงที่สุด"

          ข้อมูลในข้อใดสามารถใช้ทดสอบสมมติฐานได้ดีที่สุด

               1.  ช่วงเวลาในแต่ละวัน                                         2.  บริเวณต่างๆ  ที่ใช้วัดอุณหภูมิ

               3.  อุณหภูมิในแต่ละช่วงเวลาของวัน                          4.  อุณหภูมิที่ระดับความสูงต่างๆ จากผิวดิน

   32.  อาชีพใดที่ต้องอาศัยพลังงานลมมากที่สุด

               1.  การเลี้ยงปลา                                                2.  การทำนากุ้ง

               3.  การประมงน้ำเค็ม                                            4.  การทำสวนยางพารา

   33.  จากรูป

          จากภาพข้อใดถูกต้องที่สุด

               1.  บริเวณที่ 1  มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณที่ 2         2.  บริเวณที่ 1  มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณที่ 3

               3.  บริเวณที่ 2  มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณที่ 3         4.  บริเวณที่ 2  มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณที่ 4

   34.  ดาวในกลุ่มใดอยู่ในระบบสุริยะทุกดวง

               1.  ดวงอาทิตย์  โลก  ดาวอังคาร                              2.  ดาวหาง  ดาวลูกไก่  ดาวเสาร์

               3.  ดางศุกร์  ดวงจันทร์  ดาวเหนือ                             4.  ดาวยูเรนัส  ดาวหมีเล็ก  ดาวเนปจูน

   35.  แสงจากดวงจันทร์มีลักษณะการเกิดเหมือแสงในข้อใด

               1.  แสงจากดาวตกในท้องฟ้า                                   2.  แสงจากหลอดไฟฟรถยนต์

               3.  แสงจากเปลวเทียน                                          4.  แสงอาทิตย์ที่สะท้อนจากผิวน้ำ

   36.  ตารางอุณหภูมิพื้นผิวในเวลากลางคืนของดาวเคราะห์ที่มีความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางต่างกัน

          จากข้อมูลในตาราง  ดางเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุด  และขนาดใหญ่ที่สุด  มีอุณภูมิพื้นผิวในเวลากลางคืน

          ต่างกันกี่องศาเซลเซียส

               1.  25  องศาเซลเซียส                                   2.  27  องศาเซลเซียส

               3.  - 173  องศาเซลเซียส                               4.  - 373  องศาเซลเซียส

   37.  จากรูป

          ถ้าเกิดจันทรุปราคา  คนบนโลกที่ตำแหน่ง E  จะเห็นจันทรุปราคาเต็มดวงเมื่อดวงจันทร์อยู่ตำแหน่งใด

               1.  ตำแหน่ง A                                                 2.  ตำแหน่ง B

               3.  ตำแหน่ง C                                                 4.  ตำแหน่ง D

   38.  ดาวเทียมที่ใช้ในการศื่อสารระหว่างประเทศ  คือดาวเทียมดวงใด

               1.  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา                                   2.  ดาวเทียมโทรคมนาคม

               3.  ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร                               4.  ดาวเทียมสำรวจภูมิศาสตร์

   39.  เพราะเหตุใดมนุษย์จึงมีสภาพไร้น้ำหนักเมื่ออยู่ในอวกาศ

               1.  ชุดอวกาศมีน้ำหนักเบา                                   2.  ในอวกาศไม่มีแก๊สออกซิเจน

               3.  ในอวกาศมีแรงโน้มถ่วงน้อย                             4.  ในอวกาศมีอากาศหนาแน่นน้อยมาก

   40.  ใน พ.ศ. 2500  สหภาพโซเวียตส่งยานสปุตนิก  ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกขึ้นไปโคจรในอวกาศ  ต่อมาปี พ.ศ. 2504

          มนุษย์อวกาศสหภาพโซเวียตชื่อ  ยูริ  กาการิน  ขึ้นไปสำรวจอวกาศเป็นคนแรก  ในปี พ.ศ. 2511  สหรัสอเมริกา

          ได้ส่งยานอวกาศอพลอโล 11  พร้อมมนุษย์อวกาศไปลงบนดวงจันทร์  และอีกแปดปีต่อมามีการส่งยานอวกาศ

          วอยเอเจอร์ 2  ไปสำรวจดาวพฤหัสบดี  ดาวเสาร์  ดาวเนปจูน  และดาวพลูโต

          จากข้อมูลข้างบน  ในปีใดที่มีการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวที่เป็นบริวารของดาวเคราะห์

               1.  พ.ศ. 2500                                         2.  พ.ศ. 2504

               3.  พ.ศ. 2512                                         4.  พ.ศ.  2520

--------------------- จบแล้วครับ ------------------------

     เฉลยนะครับ (จากอดีตครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์)

           ข้อ 1  ตอบ 3              ข้อ 2  ตอบ 2            ข้อ 3  ตอบ 2             ข้อ 4  ตอบ 4

           ข้อ 5  ตอบ 3              ข้อ 6  ตอบ 3            ข้อ 7  ตอบ 4             ข้อ 8  ตอบ 3

           ข้อ 9  ตอบ 4              ข้อ 10  ตอบ 3          ข้อ 11  ตอบ 2           ข้อ 12  ตอบ 2

           ข้อ 13  ตอบ 1            ข้อ 14  ตอบ 3          ข้อ 15  ตอบ 3           ข้อ 16  ตอบ 1

           ข้อ 17  ตอบ 2            ข้อ 18  ตอบ 4          ข้อ 19  ตอบ 3           ข้อ 20  ตอบ 4

           ข้อ 21  ตอบ 1            ข้อ 22  ตอบ 2          ข้อ 23  ตอบ 1           ข้อ 24  ตอบ 1

           ข้อ 25  ตอบ 4            ข้อ 26  ตอบ 3          ข้อ 27  ตอบ 4           ข้อ 28  ตอบ 3

           ข้อ 29  ตอบ 1            ข้อ 30  ตอบ 1          ข้อ 31  ตอบ 3           ข้อ 32  ตอบ 2

           ข้อ 33  ตอบ 4            ข้อ 34  ตอบ 1          ข้อ 35  ตอบ 4           ข้อ 36  ตอบ 2

           ข้อ 37  ตอบ 3            ข้อ 38  ตอบ 2          ข้อ 39  ตอบ 3           ข้อ 40  ตอบ 3

(ผู้ที่เตรียมความพร้อม  และวางแผนไว้อย่างดี  คือ ... ผู้ชนะ)


ผู้ดูแลระบบ :-