เว็บไซต์ที่เพียงพอสำหรับโรงเรียนที่พอเพียง : ใช้พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

Home arrow ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ชมรมผู้บริหารอำเภออุทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส่งท่าน ผอ.ภิรมย์ สพป.ตาก 1
ประชุม และเลี้ยงส่ง ผอ.ย้าย 
ขอพรปีใหม่ 2554 
ประชุมและสังสันต์ปีใหม่ 2554 

ผู้บริหาร

(ว่าง)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 
ภาพบุคลากร
show5.jpg
แผนภูมิการบริหารงาน

เมนูหลัก
Home
บุคคลากร
ผู้ดูแลเว็บ
หน้าหลัก soc
ประวัติโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
แผนที่เส้นทาง
แผนภูมิการบริหารงาน
การให้บริการชุมชน ปี 2553
ปฏิทิน SP2
ไทยเข้มแข็ง SP2
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภออุทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารฯ
วันพ่อแห่งชาติ 2553
วันรักต้นไม้ 2553
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2553
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๔
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมุลทั่วไปช.ญ.รวม
จำนวนนักเรียน442264
จำนวนครู145
จำนวนครู อบต.---
จำนวนนักการฯ1-1
จำนวนบุคลากรรวม246
อาคารเรียน2หลัง 2
ห้องสมุด1ห้อง 1
ห้องคอมฯ 1ห้อง 1
ข้อมูลสารสนเทศช.ญ.รวม
อนุบาล 1718
อนุบาล 27310
ประถมฯ 1628
ประถมฯ 27310
ประถมฯ 35611
ประถมฯ 4617
ประถมฯ 5325
ประถมฯ 6145
มัธยมฯ 1---
มัธยมฯ 2---
มัธยมฯ 3---
มัธยมฯ 4---
มัธยมฯ 5---
มัธยมฯ 6---
การประเมินครูผู้ช่วย (อย่างเข้ม)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
หลักสูตรการเตรียมความพร้อม 
แบบประเมินการเตรียมความพร้อม
แบบสรุปผลการประเมิน 
คู่มือการประเมินความพร้อม
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์

การจัดทำเอกสารหลักสูตร
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผล
 
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้
ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปีการศึกษา 2553 (รอบที่ 2)
  บัญชีที่ 2 
หลักสูตรโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
พ.ศ. 2553

เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ


บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปี 2553

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)


แนวทางการจัดซื้อหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนดีระดับตำบล (7,000 โรง)
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

แบบรูปรายการและประมาณราคาครุภัณฑ์
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถานีทดสอบ NT/O-Net
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2551
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2550
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ข้อสอบสังคมศึกษา ปี 2552
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ปี 2552
สถิติผูเข้าเยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 377217
โพลล์
ท่านพึงพอใจข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของโรงเรียนเพียงใด
  
ประชาคม : หากโรงเรียนจะสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลในปี 2554 (เฉพาะคนในท้องถิ่น)
  
แผนที่เส้นทาง

สถานีทดสอบ NT/O-Net
ส่งเสริมการทดสอบ NT/O-Net
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2551

ข้อสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ป.6  ปี 2551

    1.  ปีนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  จำนวนสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยเอ็ดคน

         เขียนเป็นตัวเลขได้อย่างไร

               1.  10,905,801                                           2.  10,950,801

               3.  10,958,001                                           4.  10,958,010

     2.  จังหวัดหนึ่งมีพลเมืองเป็นหญิง 570,416  เป็นชาย 413,721  คน  จังหวัดนี้มีพลเมืองรวมกันเป็นค่าใกล้เคียง

          จำนวนเต็มหมื่นกี่คน

               1.  980,000                                                2.  984,000

               3.  985,000                                                4.  990,000

     3.  คุณย่ามีเงินจำนวนหนึ่ง  เมื่อแบ่งให้หลาน 4  คน  คนละ 1,250  บาท  ยังมัเงินเหลืออีก 4,000  บาท

          เดิมคุณย่ามีเงินเท่าไร

               1.  5,000  บาท                                            2.  5,250  บาท

               3.  9,000  บาท                                            4.  10,000  บาท

     4.  ข้อใดคือการแยกตัวประกอบของ 102

               1.  102 = 6 x 17                                        2.  102 = 2 x 51

               3.  102 = 2 x 3 x 17                                  4.  102 = 1 x 2 x 3 x 17

     5.  ครูนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง  60  เซนติเมตร  ยาว  90  เซนติเมตร  มาแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

          ขนาดเท่าๆ กัน  ให้มีขนาดใหญ่ที่สุดและไม่เหลือเศษแจกให้เด็กคนละหนึ่งแผ่นเพื่อนำไปพับเป็นรูปสัตว์

          จะแจกให้เด็กได้กี่คน

               1.  5  คน                                                           2.  6  คน

               3.  10  คน                                                         4.  30  คน

     6.  ต้องแทน   ด้วยจำนวนใด  จึงจะทำให้  (135 x 15) + (202 x 15) = (135 + 202) x

          เป็นประโยคสัญญลักษณ์ที่ถูกต้อง

               1.  202                                                           2.  -ถ

               3.  30                                                             4.  15

     7.  เศษส่วนชุดใดเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก

               

     8. 

              

     9.  ร้านค้าติดราคาชุดรับแขกไว้ 26,000  บาท  ขายจริง 18,200  บาท  ร้านค้าลดราคาร้อยละเท่าใด

               1.  10%                                                            2.  20%

               3.  30%                                                            4.  40%

   10.  50 + 6 + 0.7 + 0.009  เป็นรูปการกระจายของจำนวนใด

               1.  506.709                                                      2.  506.079

               3.  56.709                                                        4.  56.079

   11.  ในเดือนเมษายน  มะนาว 3  ผล  ราคา 5  บาท  แต่ในเดือนพฤภาคม  มะนาว 4  ผลราคา 5  บาท

          ราคาขายของมะนาวลดลงกี่เปอร์เซ็นต์

              1.  5%                                                              2.  15%

              3.  20%                                                            4.  25%

   12.  รูปครึ่งวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 5.6  เซนติเมตร  มีความยาวรอบรูปเท่าใร

            

               1.  14.4  เซนติเมตร                                      2.  17.6  เซนติเมตร

               3.  23.2  เซนติเมตร                                      4.  35.2  เซนติเมตร

   13.  กล่องไม้ขีดไฟทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  กว้าง 3  เซนติเมตร  ยาว 3  เซนติเมตร  สูง 1.5  เซนติเมตร  นำมาบรรจุ

          ใส่กล่องสี่เหลี่ยมมุมฉาก  กว้าง 6  เซนติเมตร  ยาว 10  เซนติเมตร  สูง 3  เซนติเมตร  จะบรรจุกล่องไม้ขีดไฟ

          ได้กี่กล่อง

               1.  6  กล่อง                                                       2.  8  กล่อง

               3.  10  กล่อง                                                     4.  12  กล่อง

   14.  จากแผนผัง  ระยะทางจากตลาดถึงสถานีตำรวจ  ไกลกว่าระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนเท่าไร

         

               1.  500  เมตร                                                         2.  800  เมตร

               3.  1  กิโลเมตร                                                        4.  1  กิโลเมตร 800  เมตร

   15.    เขียนเป็นเลขทศนิยมสองตำแหน่งได้เท่าไร

               1.  0.55                                                               2.  0.56

               3.  8.55                                                               4.  8.56

   16.  รูปที่กำหนดให้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด

              

               1.  กรวย                                                           2.  ปริซึมสามเหลี่ยม

               3.  พีระมิดฐานสามเหลี่ยม                                       4.  พีระมิดฐานหกเหลี่ยม

   17. 

                

   18.  ข้อสอบคณิตศาสตร์ 40  ข้อ  ดาวทำถูก  85%  ดาวทำผิดกี่ข้อ

               1.  5  ข้อ                                                        2.  6  ข้อ

               3.  15  ข้อ                                                      4.  34  ข้อ

   19.  พ่อค้า  ติดราคาจักรยานคันหนึ่งไว้ 1,200  บาท  ซึ่งได้กำไร 20%  ช่วงปีใหม่ลดราคาให้ 10% 

          พ่อค้ายังคงได้กำไรเท่าไร

               1.  80  บาท                                                   2.  100  บาท

               3.  120  บาท                                                 4.  200  บาท

   20.  แม่ค้ามีแตงโม 210  ผล  ขายไป   ของแตงโมทั้งหมด  แม่ค้ายังเหลือแตงโมกี่ผล

               1.  30  ผล                                                     2.  50  ผล

               3.  60  ผล                                                     4.  150  ผล

   21.  มีกล่อง 4  ใบ  แต่ละใบใส่ลูกแก้วสีดำและสีขาว  จำนวนแตกต่างกันดังรูป

         

          ถ้าต้องการสุ่มหยิบลูกแก้ว 1  ลูก  ให้ได้ให้ได้ลูกแก้วสีดำ  ควรจะสุ่มหยิบลูกแก้วจากกล่องใบใด

          จึงจะมีโอกาสมากที่สุด

               1.  กล่องใบที่ 1                                                  2.  กล่องใบที่ 2

               3.  กล่องใบที่ 3                                                  4.  กล่องใบที่ 4

   22.  นภัสซื้อกางเกง 3  ตัว  ราคาตัวละ 200  บาท  และซื้อเสื้ออีก 4  ตัว  ราคาตัวละ ก  บาท  ต้องใช้เงิน

          ทั้งหมด 1,000  บาท  เสื้อราคาตัวละกี่บาท

               1.  50  บาท                                                     2.  100  บาท

               3.  150  บาท                                                   4.  200  บาท

   23.  กฤชคว่ำแก้วเรียงซ้อนกัน  เขามองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนแก้วและจำนวนแถวที่แก้ววางซ้อนกันดังนี้

         

          ถ้าเขาคว่ำแก้วเรียงซ้อนกัน  5  แถว  เขาต้องใช้แก้วกี่ใบ

               1.  6  ใบ                                                             2.  14  ใบ

               3.  15  ใบ                                                           4.  21  ใบ

   24.  ถ้านำ    มาคลี่ออก  จะได้เป้นรูปใด

               1.                                                               2. 

               3.                                                              4. 

   25.  จากรูป  จำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพต่างๆ

          จากแผนภูมิรูปวงกลม  ถ้ามีประชากรรวม 200  คน  จะมีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมกี่คน

               1.  25  คน                                                    2.  30  คน

               3.  45  คน                                                    4.  85  คน

---------------------------------

     เฉลย :-

                ข้อ 1  ตอบ  2        ข้อ 2  ตอบ  1        ข้อ 3  ตอบ  3        ข้อ 4   ตอบ  3        ข้อ 5  ตอบ  2

                ข้อ 6  ตอบ  4        ข้อ 7  ตอบ  3        ข้อ 8  ตอบ  3        ข้อ 9   ตอบ  3        ข้อ 10  ตอบ  3

                ข้อ 11  ตอบ  4      ข้อ 12  ตอบ  1      ข้อ 13  ตอบ  2      ข้อ 14  ตอบ  3       ข้อ 15  ตอบ  4

                ข้อ 16  ตอบ  4      ข้อ 17  ตอบ  3      ข้อ 18  ตอบ  2      ข้อ 19  ตอบ  3       ข้อ 20  ตอบ  3

                ข้อ 21  ตอบ  1      ข้อ 22  ตอบ  2      ข้อ 23  ตอบ  3      ข้อ 24  ตอบ  4       ข้อ 25  ตอบ  2

แก้ข้อผิดตามคำบอกของนักเรียน จ.ชลบุรีแล้วครับ


ผู้ดูแลระบบ :-