เว็บไซต์ที่เพียงพอสำหรับโรงเรียนที่พอเพียง : ใช้พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

Home arrow ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2551
ชมรมผู้บริหารอำเภออุทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส่งท่าน ผอ.ภิรมย์ สพป.ตาก 1
ประชุม และเลี้ยงส่ง ผอ.ย้าย 
ขอพรปีใหม่ 2554 
ประชุมและสังสันต์ปีใหม่ 2554 

ผู้บริหาร

(ว่าง)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 
ภาพบุคลากร
prasitichai2.jpg
แผนภูมิการบริหารงาน

เมนูหลัก
Home
บุคคลากร
ผู้ดูแลเว็บ
หน้าหลัก soc
ประวัติโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
แผนที่เส้นทาง
แผนภูมิการบริหารงาน
การให้บริการชุมชน ปี 2553
ปฏิทิน SP2
ไทยเข้มแข็ง SP2
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภออุทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารฯ
วันพ่อแห่งชาติ 2553
วันรักต้นไม้ 2553
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2553
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๔
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมุลทั่วไปช.ญ.รวม
จำนวนนักเรียน442264
จำนวนครู145
จำนวนครู อบต.---
จำนวนนักการฯ1-1
จำนวนบุคลากรรวม246
อาคารเรียน2หลัง 2
ห้องสมุด1ห้อง 1
ห้องคอมฯ 1ห้อง 1
ข้อมูลสารสนเทศช.ญ.รวม
อนุบาล 1718
อนุบาล 27310
ประถมฯ 1628
ประถมฯ 27310
ประถมฯ 35611
ประถมฯ 4617
ประถมฯ 5325
ประถมฯ 6145
มัธยมฯ 1---
มัธยมฯ 2---
มัธยมฯ 3---
มัธยมฯ 4---
มัธยมฯ 5---
มัธยมฯ 6---
การประเมินครูผู้ช่วย (อย่างเข้ม)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
หลักสูตรการเตรียมความพร้อม 
แบบประเมินการเตรียมความพร้อม
แบบสรุปผลการประเมิน 
คู่มือการประเมินความพร้อม
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์

การจัดทำเอกสารหลักสูตร
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผล
 
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้
ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปีการศึกษา 2553 (รอบที่ 2)
  บัญชีที่ 2 
หลักสูตรโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
พ.ศ. 2553

เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ


บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปี 2553

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)


แนวทางการจัดซื้อหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนดีระดับตำบล (7,000 โรง)
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

แบบรูปรายการและประมาณราคาครุภัณฑ์
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถานีทดสอบ NT/O-Net
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2551
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2550
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ข้อสอบสังคมศึกษา ปี 2552
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ปี 2552
สถิติผูเข้าเยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 377096
โพลล์
ท่านพึงพอใจข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของโรงเรียนเพียงใด
  
ประชาคม : หากโรงเรียนจะสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลในปี 2554 (เฉพาะคนในท้องถิ่น)
  
แผนที่เส้นทาง

สถานีทดสอบ NT/O-Net
ส่งเสริมการทดสอบ NT/O-Net
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2551

ข้อสอบ O-Net วิชาภาษาไทย  ชั้นประถทศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2551

     อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ  1-5

          คณะกรรมกาเอกลักษณ์ของชาติกำหนดให้มีสัญลักษณ์ประจำชาติ  3  สิ่ง  ได้แก่  สัตว์ประจำชาติ  คือ  ช้างไทย

     ดอกไม้ประจำชาติ  คือ  ดอกราชพฤกษ์  และสถาปัตยประจำชาติ  คือ  ศาลาไทย

          แม้ว่าคณะกรรมการฯ  จะกำหนดให้ดอกราชพฤกษ์เป้นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยแล้ว  แต่มีผู่เข้าใจผิดเกี่ยวกับ

     ลักษณะ  และการเรียกชื่อซึ่งมักสับสนกับพรรณไม้ในสกุลเดียวกันอย่าง  ชัยพฤกษ์  กัลปพฤกษ์  กาฬพฤกษ์

          ราชพฤกษ์  แปลว่า  ต้นไม้ของพระราชา  ด้วยชื่อที่มีความหมายโดดเด่น  และเป็นไม้ยืนต้นที่มีดอกสีเหลืองอร่ามตา

     ดอกราชพฤกษ์จึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำชาติไทย

          (ที่มาจาก :-  องค์ความรู้ภาษาไทย  โดยราชบัณฑิตยสถาน

     1.  ข้อความข้างต้นใช้โวหารประเภทใดในการเขียน

               1.  สาธกโวหาร                                                      2.  อุปมาโวหาร

               2.  บรรยายโวหาร                                                   4.  พรรณนาโวหาร

     2.  สาระสำคัญของข้อความนี้เกี่ยวกับเรื่องใด

              1.  ดอกไม้ประจำชาติไทย                                          2.  ศาลาไทย

              3.  ช้างไทย                                                          4.  ชาติไทย

     3.  ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น

              1.  ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติ                         2.  ราชพฤกษ์แปลว่าต้นไม้ของพระราชา

              3.  ราชพฤกษ์มีชื่อซึ่งมีความหมายโดดเด่น                       4.  ดอกราชพฤกษ์เป็นไม้ยืนต้นมีดอกสีเหลือง

     4.  "คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติกำหนดให้มีสัญลักษณ์ประจำชาติไทย"  กำหนดมีความหมายตรงกับข้อใด

              1.  ตราไว้                                                             2.  แต่งตั้ง

              3.  เจาะจง                                                            4.  ระบุ

     5.  ข้อใดถูกต้องตามเนื้อเรื่อง

              1.  ราชพฤกษ์นิยมปลูกในประเทศไทย                           2.  ราชพฤกษ์มีชื่อเสียงและดอกเป็นมงคล

              3.  ราชพฤกษ์ให้ร่มเงาและออกดอกตลอดปี                     4.  ราชพฤกษ์เป็นเครื่องหมายของพระราชา

      6.  ข้อใดแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

               1.  มีสลึง / พึงประจบ / ให้ครบบาท //       อย่าให้ขาด /สิ่งของ / ต้องประสงค์ //

                    จงมักน้อย / กินน้อย / ค่อยบรรจง //     อย่าจ่ายลง / ให้มาก / จะยากนาน //

               2.  มีสลึง / พึงประจบให้ / ครบบาท //      อย่างให้ขาด / สิ่งของต้อง / /ประสงค์ //

                    จงมักน้อย /  กินน้อยค่อย / บรรจง //    อย่างจ่ายลง / ให้มากจะ / ยากนาน //

               3.  มีสลึงพึง / ประจบ / ให้ครบบาท //      อย่างให้ขาด / สิ่งของ / ต้องประสงค์ //

                    จงมักน้อย / กินน้อย / ค่อยบรรจง //     อย่าจ่าย / ลงให้มาก / จะยากนาน //

               4.  มีสลึงพึง / ประจบให้ / ครบบาท //      อย่าให้ / ขาดสิ่งของ / ต้องประสงค์ //

                    จงมักน้อย / กินน้อยค่อย / บรรจง //    อย่างจ่ายลง / ให้มากจะ / ยากนาน

     7.  คำประพันธ์จากข้อ 6  เป็นคำประพันธ์ประเภทใด

               1.  กลอนสักวา                                            2.  กลอนสุภาพ

               3.  กลอนบทละคร                                        4.  กลอนดอกสร้อย

     8.  บทร้อยกรองนี้ (ในข้อ 6)  ให้ข้อคิดในเรื่องใด

                1.  การคบเพื่อน                                           2.  การดำเนินชีวิต

                3.  การรับประทาน                                        4.  การประกอบอาชีพ

     9.  มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท  "ประจบ"  ในที่นี้มีความหมายอย่างไร

                1.  เพิ่มให้เต็ม                                              2.  ชิดติดต่อกัน

                3.  เอาอกเอาใจ                                           4.  เข้ากันสนิท

   10.  อ่านคำแนะนำหนังสือต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 10 - 11

         

   10.  ข้อใดเป็นข้อบกพร่องที่สุดของคำแนะนำหนังสือนี้

                1.  ไม่แจ้งชื่อผู้แต่ง                                            2.  ไม่แจ้งชื่อผู้พิมพ์

                3.  ไม่แจ้งชื่อสำนักพิมพ์                                       4.  ไม่แจ้งจำนวนหน้าของหนังสือ

   11.  ข้อใดเป็นหลักฐานแสดงว่าเรื่องเพื่อนรักเป้นวรรณกรรมที่ผู้อ่านให้ความสนใจ

                1.  ชื่อเรื่อง                                                     2.  แนวเรื่อง

                3.  ราคาของหนังสือ                                           3.  จำนวนครั้งในการพิมพ์

   12.  "คณะผู้จัดทำหวังว่า  รายงานเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย"

          ข้อความข้างต้นควรอยู่ในส่วนใดของการเขียนรายงาน

                1.  ปกเรื่อง                                                     2.  เนื้อเรื่อง

                3.  คำนำ                                                        4.  บรรณานุกรม

   13.  ข้อใดเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงาน

                1.  เขาได้ไปดูการละเล่นผีตาโขน  ที่อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

                2.  ผีตาโขน  เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย

                3.  บรรดาผีตาโขนใหญ่น้อยออกมาร่วมขบวนหยอกล้อกับผู้คนที่มาร่วมงานอย่างสนุกสนาน

                4.  ฉันเห็นผีตาโขนบางตัวแต่งกายเป็นสัตว์ต่างๆ  เช่น  คิงคอง  เสือ  ลิง ฯลฯ  ดูละลานตา

   14.  ข้อใดอยู่ในส่วน คำนำ ของเรียงความ

                1.  ดอกไม้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่อยู่รอบตัวเรามากที่สุด

                2.  การดมดอกไม้เป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึงพิษภัยจากสารเคมี

                3.  บ้านใดมีสวนดอกไม้หรือปลูกดอกไม้ไว้ในบริเวณบ้าน  จะได้เปรียบทางด้านจิตใจมาก

                4.  คุณประโยชน์ของดอกไม้มีนานับปการ  นอกจากใช้ดู  ใช้ประดับแล้ว  บางชนิดยังกินได้ด้วย

   15.  ข้อใดเป็นการเขียนจากจินตนาการ

                1.  กีฬาที่ฉันชอบ                                               2.  หนังสือที่ฉันชอบ

                3.  อนาคตของฉัน                                               4.  งานอดิเรกของฉัน

   16.  ข้อใดเป็นประโยคในการย่อความ

                1.  พุทธอ๋ยพุทธชาด  ขาวสะอาดหอมไกลอยู่ในสวน

                2.  พุทธชาดเป็นไม้เถาชนิดหนึ่งดอกสีขาวมีกลิ่นหอม

                3.  "คุณแม่ของฉันชอบปลูกดอกไม้ไทยสีขาวที่มีกลิ่นหอม"

                4.  ดอกไม้ไทยหลายชนิดที่มีสีขาวและกลิ่นหอม  เช่น  พุด  มะลิ  มหาหงส์ ฯลฯ

   17.  ข้อใดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการเขียนย่อความ

                1.  เนื้อความ                                                    2.  คำราชาศัพท์

                3.  คำสรรพนาม                                                 4.  รูปแบบการเขียน

      ดูแผนผัง  แล้วตอบคำถามข้อ 18 - 20

         

   18.  ต้อยออกจากวัดหัวหินจะไปชะอำ  ผ่านสถานที่ต่างๆ กี่แห่ง

               1.  6  แห่ง                                               2.  8  แห่ง

               3.  9  แห่ง                                               4.  10  แห่ง

   19.  ถ้าเดินจากบ้านกสิกรไปตามถนน  จะต้องเดินเป็นระยะทางกี่เมตรจึงจะถึงถนนเพชรเกษม

               1.  50  เมตร                                            2.  100  เมตร

               3.  200  เมตร                                          4.  250  เมตร

   20.  ทางรถไฟในแผนผัง  ควรเป็นทางรถไฟสายใด

               1.  กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช                       2.  กรุงเทพฯ - นครราชสีมา

               3.  กรุงเทพฯ - นครสวรรค์                             4.  กรุงเทพฯ - นครพนม

   21.  คำในข้อใดมีตัวสะกดแตกต่างจากข้ออื่น

               1.  รสชาด  ญาติมิตร                                   2.  ศรัทธา  บัตรพลี

               3.  พาณิชย์  อาพาธ                                    4.  ประดิษฐ์  โอกาส

   22.  ข้อใดมีคำที่สะกดต่างมาตรากันมากที่สุด

               1.  การทอผ้าไหมเป็นศิลปะเก่าแก่ของชาวไทยทุกภาค

               2.  ชาติไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมานับเป็นพันปี

               3.  การไหว้เป็นวัฒนธรรมแสดงความเคารพของคนไทย

               4.  ชาวไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบทอดจากบรรพบุรุษ

   23.  คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์รวมกันได้ครบ  5  เสียง

               1.  กระต่าย  จักจั่น  ลูกเจี๊ยบ                                 2.  จิ้งเหลน  ตั๊กแตน  อึ่งอ่าง

               3.  จิ้งจก  ตุ๊กแก  ปลาหมึก                                   4.  ไก้แจ้  ม้าน้ำ  หิ่งห้อย

   24.  ข้อใดเป็นกลุ่มคำ

               1.  หมูไปไก่มา                                                 2.  กระต่ายตื่นตูม

               3.  เพชรตัดเพชร                                               4.  หาเช้ากินค่ำ

   25.  กลุ่มคำข้อใดมีความหมายแตกต่างจากข้ออื่น

               1.  หูไวตาไว                                                   2.  หูตาสว่าง

               3.  หูกว้างตากว้าง                                            4.  หูยาวตายาว

   26.  ข้อใดเป็นกลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วยคำวิเศษณ์

               1.  ชี้นกบนปลายไม้                                          2.  ชักใบให้เรือเสีย

               3.  ชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์                                       4.  ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด

   27.  ข้อใดเป็นประโยค

               1.  หมายมั่นปั้นมือ                                          2.  หนีเสือปะจรเข้

               3.  หนูตกถังข้าวสาร                                        3.  หมอบราบคาบแก้ว

   28.  ประโยคขอร้องข้อใดใช้คำ ไม่ถูกต้อง

               1.  กรุณาเข้าแถวให้เป็นระเบียบด้วยค่ะ                  2.  ช่วยกันกวาดพื้นห้องให้สะอาดนะคะ

               3.  โปรดปิดไฟทุกครั้งก่อนออกจากห้อง                 4.  รบกวนหยิบหนังสือเล่มนั้นให้หน่อยค่ะ

   29.  ข้อใดเป็นประโยคความรวม

               1.  บีมไม่มาทำงานหลายวันแล้ว                          2.  แดนดีทูบีเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง

               3.  มอสแสดงละครเรื่องฟ้าจรดทราย                      4.  กอล์ฟและไมค์ไปช่วยงนกาชาด

   30.  ให้นักเรียนพิจารณาประโยคต่อไปนี้ว่า  ถ้ามีคำเชื่อมในช่องว่าง  ข้อใดจะเป็นประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน

               1.  ..... ตั๊กกลับถึงบ้าน ..... ตกพอดี                     2.  ..... ตุ๊กไปห้องสมด ..... ต้อยไปร้านอาหาร

               3.  ..... ไฟฟ้าดับ  ตั๋ง ..... ไม่ได้ทำการบ้าน            4.  ติ๊กขยันเรียนมาก ..... สอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ได้

   31.  ข้อใดเรียบเรียงประโยค  เป็นข้อความได้ถูกต้อง

          (1) ก่อนรีดผ้าเสร็จประมาณ 2-3  นาที  ถอดปลั๊กไฟเพื่อตัดกระแสไฟ

          (2) แต่ละครั้งที่รีดผ้าควรรวบรวมผ้ามารีดในครั้งเดียวกัน

          (3) ตั้งปุ่มปรับระดับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า

          (4) ความร้อนที่เหลืออยู่เพียงพอที่จะทำให้รีดผ้าได้เสร็จ

          (5) วิธีใช้เตารีดอย่างประหยัดไฟฟ้า

               1.  (2), (5), (3), (1), (4)                                     2.  (2), (5), (3), (4), (1)

               3.  (5), (2), (3), (1), (4)                                     4.  (5), (3), (1), (4), (2)

   32.  "สมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี"  มีความหมายตรงกับข้อใด

               1.  พี่สาวคนเดียว                                                   2.  พี่สาวคนโต

               3.  พี่สาวผู้มีพระคุณ                                                4.  พี่สาวร่วท้องมารดาเดียวกัน

   33.  ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ถูกต้อง

               1.  สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระจริยาวัตรงดงาม

               2.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงทำงานเพื่อเป็นพระอาจรย์พิเศษ

                    สอนวิชาพิษวิทยาแก่นิสิตแพทย์

               3.  เจ้าหน้าที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

                    หน้าพระโกศพระศพ

               4.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร  ประสูติเมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  พ.ศ. 2495

   34.  ข้อความใดเป็นคำอวยพรที่แตกต่างจากข้ออื่น

               1.  ขอให้ประสบแต่ความสุขสดชื่น  สมปรารถนาทุกประการ 

               2.  ขอให้ประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคล  ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย

               3.  ขอให้ประสบชัยชนะในการแข่งขันและเดินทงโดยสวัสดิภาพ

               4.  ขอให้ประสบโชคดีเจริญก้าวหน้าในชีวิตครอบครัวและการงาน

   35.  ข้อใดเป็นภาษาถิ่นที่แตกต่างจากข้ออื่น

               1.  ของกินบ้านเฮา  เลือกเอาเตอะนาย                       2.  ก้อยลาบปลาดุก  แซบหลายหลายเด้อ

               3.  กิ๋นอะหยั๋งระวังพ่อง  ลุ้ต้องจะว่าบ่บอก                   4.  แกงแคจิ้นงัว  ไส่อั่ว  จิ้นหมู  แกงหน่อไม้ซาง

   36.  ข้อใดเป็นคำจากภาษาต่างประเทศที่ยังไม่มีศัพท์บัญญัติใช้ในภาษาไทยทุกคำ

               1.  คอมพิวเตอร์  แท็กซี่  ไอศครีม                           2.  พิชซ่า  อินเตอร์เน็ต  ฮอร์โมน

               3.  แซนด์วิช  เทคโนโลยี  มอเตอร์ไซค์                    4.  ซีดี  สเปรย์  แฮมเบอร์เกอร์

   37.  ข้อใดอ่านได้ถูกต้อง 

               1.  วันศุกร์ขึ้นห้าค่ำเดือนอ้าย                                 2.  วันที่ห้าขึ้นห้าค่ำเดือนหนึ่ง

               3.  วันที่ห้าเดือนห้าขึ้นหนึ่งค่ำ                                4.  วันพฤหัสบดีขึ้นห้าค่ำเดือนอ้าย

   38.  "ท่านจงแบ่งปันเป็นหมู่เหล่า   พากันเข้าป่าไผ่ไพศาล

           ตัดไม้ไผ่มาให้พอแรงการ       แล้วจักสานรูปร่างอย่างชะลอม

           แต่ตาถี่ท่วงทีเหมือนกระจาด  รูปขนาดกระบุงใบย่อม

           เอาชันทาภายในไว้ให้พร้อม   ใช้กระออมนี้ตักวารี"

          (จากบทละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วงบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว)

          คำประพันธ์ข้างต้นแสดงถึงคุณค่าวรรณคดีทางด้านใด

                  1.  คุณค่าทางอารมณ์                                        2.  คุณค่าทางปัญญา

                  3.  คุณค่าทางวรรณศิลป์                                    4.  คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม

   39.  คำประพันธ์ข้างต้นแสดงถึงคุณลักษณะของผู้พูดในเรื่องใด

                  1.  ความมัธยัสถ์                                             2.  ความเป็นผู้นำ

                  3.  ความรอบคอบ                                           4.  ความคิดสร้างสรรค์

   40.  เครื่องใช้ที่ประดิษฐ์ขึ้นไม่สามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องใด

                  1.  การเก็บน้ำ                                               2.  การขนน้ำ

                  3.  การกรองน้ำ                                             4.  การตักน้ำ

-----------------------------------

(ขออภัยชุดนี้ไม่มั่นใจในการเฉลย  เดี๋ยวจะให้ว่าที่ครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยที่บ้านเฉลยให้  ครับผม)

     เฉลย :-

                  ข้อ  1  ตอบ  3       ข้อ  2  ตอบ  1       ข้อ  3  ตอบ  3       ข้อ  4  ตอบ  1       ข้อ  5  ตอบ  2

                  ข้อ  6  ตอบ  1       ข้อ  7  ตอบ  2       ข้อ  8  ตอบ  2       ข้อ  9  ตอบ  1       ข้อ  10  ตอบ  1

                  ข้อ  11  ตอบ  2     ข้อ  12  ตอบ  3     ข้อ  13  ตอบ  1     ข้อ  14  ตอบ  1     ข้อ  15  ตอบ  3

                  ข้อ  16  ตอบ  2     ข้อ  17  ตอบ  3     ข้อ  18  ตอบ  2     ข้อ  19  ตอบ  4     ข้อ  20  ตอบ  1

                  ข้อ  21  ตอบ  1     ข้อ  22  ตอบ  3     ข้อ  23  ตอบ  2     ข้อ  24  ตอบ  4     ข้อ  25  ตอบ  2

                  ข้อ  26  ตอบ  3     ข้อ  27  ตอบ  3     ข้อ  28  ตอบ  4     ข้อ  29  ตอบ  4     ข้อ  30  ตอบ  2

                  ข้อ  31  ตอบ  3     ข้อ  32  ตอบ  1     ข้อ  33  ตอบ  2     ข้อ  34  ตอบ  3     ข้อ  35  ตอบ  2

                  ข้อ  36  ตอบ  2     ข้อ  37  ตอบ  1     ข้อ  38  ตอบ  2     ข้อ  39  ตอบ  2     ข้อ  40  ตอบ  2

(ขอขอบคุณครูชำนาญการพิเศษวิชาภาษาไทย  โรงเรียนวัดบ้านสร้าง  อ.บางปะอิน  สพท.อย. 2  ที่ช่วยเฉลย)


ผู้ดูแลระบบ :-