เว็บไซต์ที่เพียงพอสำหรับโรงเรียนที่พอเพียง : ใช้พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

Home arrow ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ชมรมผู้บริหารอำเภออุทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส่งท่าน ผอ.ภิรมย์ สพป.ตาก 1
ประชุม และเลี้ยงส่ง ผอ.ย้าย 
ขอพรปีใหม่ 2554 
ประชุมและสังสันต์ปีใหม่ 2554 

ผู้บริหาร

(ว่าง)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 
ภาพบุคลากร
show4.jpg
แผนภูมิการบริหารงาน

เมนูหลัก
Home
บุคคลากร
ผู้ดูแลเว็บ
หน้าหลัก soc
ประวัติโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
แผนที่เส้นทาง
แผนภูมิการบริหารงาน
การให้บริการชุมชน ปี 2553
ปฏิทิน SP2
ไทยเข้มแข็ง SP2
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภออุทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารฯ
วันพ่อแห่งชาติ 2553
วันรักต้นไม้ 2553
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2553
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๔
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมุลทั่วไปช.ญ.รวม
จำนวนนักเรียน442264
จำนวนครู145
จำนวนครู อบต.---
จำนวนนักการฯ1-1
จำนวนบุคลากรรวม246
อาคารเรียน2หลัง 2
ห้องสมุด1ห้อง 1
ห้องคอมฯ 1ห้อง 1
ข้อมูลสารสนเทศช.ญ.รวม
อนุบาล 1718
อนุบาล 27310
ประถมฯ 1628
ประถมฯ 27310
ประถมฯ 35611
ประถมฯ 4617
ประถมฯ 5325
ประถมฯ 6145
มัธยมฯ 1---
มัธยมฯ 2---
มัธยมฯ 3---
มัธยมฯ 4---
มัธยมฯ 5---
มัธยมฯ 6---
การประเมินครูผู้ช่วย (อย่างเข้ม)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
หลักสูตรการเตรียมความพร้อม 
แบบประเมินการเตรียมความพร้อม
แบบสรุปผลการประเมิน 
คู่มือการประเมินความพร้อม
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์

การจัดทำเอกสารหลักสูตร
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผล
 
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้
ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปีการศึกษา 2553 (รอบที่ 2)
  บัญชีที่ 2 
หลักสูตรโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
พ.ศ. 2553

เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ


บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปี 2553

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)


แนวทางการจัดซื้อหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนดีระดับตำบล (7,000 โรง)
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

แบบรูปรายการและประมาณราคาครุภัณฑ์
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถานีทดสอบ NT/O-Net
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2551
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2550
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ข้อสอบสังคมศึกษา ปี 2552
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ปี 2552
สถิติผูเข้าเยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 377153
โพลล์
ท่านพึงพอใจข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของโรงเรียนเพียงใด
  
ประชาคม : หากโรงเรียนจะสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลในปี 2554 (เฉพาะคนในท้องถิ่น)
  
แผนที่เส้นทาง

สถานีทดสอบ NT/O-Net
ส่งเสริมการทดสอบ NT/O-Net
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2550

ข้อสอบ O-Net วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ปี 2549

     1.  การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอนกิ่งมีผลดีอย่างไร

               1.  ได้พืชที่มีรากแข็งแรง                                         2.  ได้พืชที่มีลำต้นแข็งแรง

               3.  ได้พืชที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม                             4.  ได้พื้ชที่เจริญเติบโตเร็วขึ้น

     2. 

          จากภาพ  ถ้าเกิดการปฏิสนธิแล้ว  ส่วนประกอบของดอกไม้หมายเลขใด  ที่เจริญเติบโตเป็นเมล็ด

               1.  หมายเลข 1                                                2.  หมายเลข  2

               3.  หมายเลข 3                                                4.  หมายเลข  4

     3.  สัตว์ชนิดใดสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้

               1.  กิ้งกืบ                                                       2.  ไส้เดือน

               3.  ไฮดรา                                                      4.  พยาธิปากขอ

     4.  ตาราง  ปริมาณโปรตีนที่เด็กช่วงอายุต่างๆ  ต้องการในแต่ละวัน

          เด็กอายุ 10  ปี  ที่มีน้ำหนักตัว  30  กิโลกรัม  ต้องการปริมาณโปรตีนวันละเท่าใด

               1.  30  กิโลกรัม                                                      2.  36  กิโลกรัม

               3.  45  กิโลกรัม                                                      4.  60  กิโลกรัม

     5.  ในการตรวจหาชนิดของวิตามินในผักชนิดต่างๆ 

ตารางวิตามินที่พบในผักชนิดต่างๆ

          ถ้าวิตามิน B1, B2  และ C  ละลายน้ำได้  ส่วนวิตามิน A, D  และ K  ละลายในไขมัน  ผักชนิดใดที่เมื่อล้างน้ำแล้ว

          สูญเสียวตามินน้อยที่สุด

               1.  ชนิดที่ 1                                                     2.  ชนิดที่ 2

               3.  ชนิดที่ 3                                                     4.  ชนิดที่ 4

     6.  ในระบบย่อยอาหารของมนุษย์  อวัยวะใดดูดซึมอาหารได้มากที่สุด

               1.  ปาก                                                          2.  ลำไส้เล็ก

               3.  ลำไส้ใหญ่                                                   3.  กระเพาะอาหาร

     7. 

          จากแผนผังสัดส่วนของลักษณะต้นสูงต่อต้นเตี้ยในรุ่นลูก  เป็นเท่าใด

               1.  1 : 1                                                            2.  1 : 2

               3.  1 : 3                                                            4.  3 : 1

     8.  ผลการสำรวจรอยเท้าของสัตว์ที่พบในบริเวณหนองน้ำ  4  แห่ง  เป็นดังนี้

          จากภาพ  หนองน้ำแห่งใดมีชนิดของสัตว์น้อยที่สุด

               1.  แห่งที่  1                                                       2.  แห่งที่  2

               3.  แห่งที่  3                                                       4.  แห่งที่  4

     9.  แผนภาพสายใยอาหารของสิ่งมีชีวิต  4  ชนิด

          จากแผนภาพ  สิ่งมีชีวิตชนิดใด้รับการถ่ายทอดพลังงานเป้นลำดับสุดท้าย

               1.  พืช                                                          2.  สัตว์ชนิดที่ 1

               3.  สัตว์ชนิดที่ 2                                              3.  สัตว์ชนิดที่ 3

   10.  นำวัสดุ  3  ชนิดมาขูดกัน  ได้ผลดังตาราง

ตาราง  ผลการทดสอบความแข็งของวัสดุ

          จากตาราง  สามารถสรุปได้อย่างไร

               1.  วัสดุชนิดที่ 2  แข็งที่สุด                                        2.  วัสดุชนิดที่ 3  แข็งที่สุด

               3.  วัสดุชนิดที่ 1  อ่อนที่สุด                                        4.  วัสดุชนิดที่ 3  อ่อนที่สุด

   11.  เมื่อลอยวัตถุ  A  ในน้ำ  ได้ผลดังภาพ

         

   12.  สารกลุ่มใดต่อไปนี้มีสถานะเป็นของแข็ง  ของเหลว  และแก๊สตามลำดับ

               1.  เกลือ  น้ำเชื่อม  สารส้ม                                         2.  ไอน้ำ  น้ำปลา  น้ำตาลทราย

               3.  ผงซักฟอก  น้ำมันพืช  อากาศ                                  4.  น้ำเกลือ  ควันไฟ  น้ำส้มสายชู

   13.  สารผสมใดต่อไปนี้ที่สามารถแยกออกจากกันได้ด้วยการระเหยแห้ง

               1.  เกลือป่นกับน้ำ                                                   2.  น้ำมันพืชกับน้ำ

               3.  ข้าวเปลือกกับแกลบ                                            4.  ผงตะไบเหล็กกับทราย

   14.  สารคู่ใดต่อไปนี้มีสมบัติเป็นเบสทั้งคู่

               1.  สบู่  น้ำอัดลม                                                   2.  น้ำเกลือ  น้ำเชื่อม

               3.  น้ำโซดา  ปูนขาว                                               4.  น้ำปูนใส  ผงซักฟอก

   15.  ตาราง  ส่วนประกอบต่างๆ ของน้ำปลา  4  ชนิด

               1.  ชนิดที่ 1                                                     2.  ชนิดที่ 2

               3.  ชนิดที่ 3                                                     4.  ชนิดที่ 4

   16.  สารที่ใช้ในการทำความสะอาดภาชนะใส่อาหารควรมีสมบัติอย่างไร

               1.  มีความเป็นกรดสูง                                           2.  เกิดฟองจำนวนมาก

               3.  หลอมเหลวที่อุณหภูมิต่ำ                                   4.  ทำให้ไขมันละลายในน้ำได้

   17.  ข้อความใดอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีไม่ถูกต้อง

               1.  สารเคมีทุกชนิดเป้นสาเหตุให้เกิดมลพิษ                

               2.  สารเคมีให้ทั้งประโยชน์และโทษ ต้องใช้อย่างระมัดระวัง

               3.  สารเคมีเป็นอันตรายจึงควรใช้สารที่ได้จากธรรมชาติแทน

               4.  สารเคมีมีทั้งที่มาจากธรรมชาติและที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นจึงต้องใช้อย่างประหยัด

   18.  การแยกแก้วน้ำที่ซ้อนติดกันแน่นออกจากกันด้วยการแช่แก้วลงในน้ำร้อน  เป็นการใช้ความรู้เรื่องใด

               1.  เมื่อสารได้รับความร้อนจะละลาย                       2.  เมื่อสารได้รับความร้อนจะขยายตัว

               3.  เมื่อสารได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอ                4.  เมื่อสารได้รับความร้อนจะหลอมเหลว

   19.  การกระทำในข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

               1.  ละลายเกลือในน้ำ                                        2.  ใส่น้ำในช่องแช่แข็ง

               3.  เผากระดาษได้เถ้าสีดำ                                  4.  ตัดกระดาษด้วยกรรไกร

   20.  ภาพการแข่งขันลากวัตถุที่มีน้ำหนักและขนาดเท่ากันของผู้แข่งขัน  2  ทีม

          ถ้า A  B  และ C  ของทีมที่ 1  ออกแรงคนละ  500  นิวตัน  จึงจะทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่  ผู้แข่งขันทีมที่  2 

          จะต้องออกแรงอย่างน้อยกี่นิวตัน  จึงจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้

               1.  500  นิวตัน                                                  2.  1,000  นิวตัน

               3.  1,500  นิวต้น                                               4.  2,000  นิวตัน

   21.  ถังน้ำใบหนึ่งมีรูอยู่ด้านข้าง  6  รู 

          จากภาพถ้าเติมน้ำจนเต็มถัง  น้ำจากรูหมายเลขใดบ้างที่จะพุ่งออกไปด้วยขนาดแรงเท่ากัน

               1.  หมายเลข  1  และ  4                                        2.  หมายเลข  2  และ  5

               3.  หมายเลข  3  และ  4                                        4.  หมายเลข  3  และ  6

   22.  ถ้าออกแรงเต๊ะลูกฟุตบอลบนพื้นผิวต่างๆ กัน  ด้วยขนาดแรงเท่ากัน  ลูกฟุตบอลจะกลิ้งไปบนพื้นผิวชนิดใด

          ได้ไกลที่สุด

               1.  ดิน                                                              2.  ปูน

               3,  ทราย                                                           4.  หญ้า

     23.  ภาพใดแสดงการสะท้อนของแสงที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ

           

   24.  อุปกรณ์ชนิดใดที่เมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านแล้วจะทำให้เกิดสีรุ้งได้ชัดเจนที่สุด

               1.  เลนส์นูน                                                   2.  เลนส์เว้า

               3.  กระจกใส                                                  4.  แก้วปริซึม

   25.  ตาราง  ปริมาณเวลาที่อนุญตให้พนักงานทำงานได้อย่างปลอดภัยที่ความเข้มเสียงเมื่อได้รับอย่างต่อเนื่อง

          ในระดับต่างๆ

          จากตาราง  การทำงานในลักษณะใดมีโอกาสได้รับอันตรายจากเสียงมากที่สุด

               1.  ทำงาน  5  ชั่วโมงในบริเวณที่มีระดับความเข้มเสียง  91  เดซิเบล

               2.  ทำงาน  6  ชั่วโมงในบริเวณที่มีระดับความเข้มเสียง  90  เดซิเบล

               3.  ทำงาน  8  ชั่วโมงในบริเวณที่มีระดับความเข้มเสียง  80  เดซิเบล

               4.  ทำงาน  9  ชั่วโมงในบริเวณที่มีระดับความเข้มเสียง  85  เดซิเบล

   26.  ตาราง  การฟังเสียงกระดิ่ง  เมื่อเขย่าขวดที่ปิดฝาสนิท  ระหว่างขวดที่มีอากาศและขวดที่สูบอากาศออกหมด

          สรุปผลการทดลองนี้คืออะไร

               1.  ขนาดของขวดมีผลต่อการได้ยินเสียง                          2.  ความถี่ในการเขย่าขวด  ทำให้เกิดเสียง

               3.  เสียงเคลื่อนที่โดยอาศัยอากาศที่เป็นตัวกลาง                4.  อากาศมีผลต่อความถี่ในการสั่นของกระดิ่ง

   27. 

          เมื่อต่อกระแสไฟฟ้าครบวงจร  หลอดไฟสว่างทุกดวง  ถ้านำหลอดไฟหมายเลข 2  ออกจากวงจร 

          หลอดไฟหมายเลขใดจะดับ

               1.  หมายเลข  1                                               2.  หมายเลข  3

               3.  หมายเลข  4                                               4.  หมายเลข  5

   28.  วงจรไฟฟ้าในข้อใดแสดงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าถูกต้อง

          (เมื่อ  แทนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า)

         

   29.  กราฟความสัมพันธ์ระหว่างลวดหนีบกระดาษที่ถูกดูดกับจำนวนรอบของลวดทองแดงที่พันรอบแท่งเหล็ก

          จากกราฟ  ให้พยากรณ์ว่าใช้ลวดทองแดงพันรอบแท่งเหล็กจำนวน 250  รอบ  จะเกิดแรงแม่เหล็กที่ดูด

          ลวดหนีบกระดาษได้กี่อัน

               1.  15                                                                     2.  20

               3.  25                                                                     4.  30

   30.  การตรวจพบซากสิ่งมีชีวิตในหินมีประโยชน์อย่างไร

               1.  เป็นแนวทงการศึกษาแร่ธาตุในหิน                                 2.  พัฒนาการทำปุ๋ยจากซากสิ่งมีชีวิต

               3.  ใช้เป็นแนวทางการศึกษาสิ่งมีชีวิตในอดีต                        4.  ทำนายลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอนาคต

   31.  ตาราง  สมบัติของหินชนิดต่างๆ

          จากข้อมูลในตาราง  ควรเลือกหินชนิดใด  ปูพื้นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

               1.  A                                                              2.  B

               3.  C                                                             4.  D

   32.  ปัจจัยใดไม่ใช่สาเหตุของการผุกร่อนของหิน  ในประเทศไทย

               1.  คลื่นทะเล                                                   2.  กระแสน้ำ

               3.  ธารน้ำแข็ง                                                  4.  แรงโน้มถ่วงของโลก

   33.  การทดลองเทน้ำปริมาณเท่ากันลงในกรวยแต่ละใบที่มีดินต่างชนิดกัน  4  ชนิด  แล้วทิ้งไว้  5  นาที

          ได้ผลดังภาพ

          จากภาพ  ดินชนิดใดมีสมบัติคล้ายดินทราย

               1.  A                                                             2.  B

               3.  C                                                             4.  D

   34.  ความกดอากาศมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิอย่างไร

               1.  บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง  จะมีความกดอากาศสูง         

               2.  บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง  จะมีความกดอากาศต่ำ

               3.  บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ  จะมีความกดอากาศต่ำ         

               4.  บริเวณที่มีอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง  จะมีความกดอากาศสูง

   35.  กีฬาประเภทใดใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่ของอากาศ

               1.  ยิงธนู                                                      2.  วิ่งผลัด

               3.  แบดมินตัน                                                4.  แข่งเรือใบ

   36.  นักเรียนใช้สิ่งใดในการศึกษาวัตถุบนท้องฟ้าด้วยตนเอง

               1.  จรวด                                                      2.  ยานอวกาศ

               3.  ดาวเทียมสื่อสาร                                         4.  กล้องโทรทรรศน์

   37.  เพราะเหตุใดดาวตกส่วนใหญ่จึงตกลงมาไม่ถึงพื้นโลก

               1.  ดาวตกถูกดึงดูดโดยดาวเคราะห์อื่น                   2.  ดาวตกลุกไหม้หมดก่อนถึงพื้นโลก

               3.  ดาวตกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าแสง           4.  ดาวตกปะทะบรรยากาศของโลกจึงเคลื่อนที่ช้าลง

   38.  จากรูป

แผนภาพ  ตำแหน่งของดาวชนิดต่างๆ ในระบบสุริยะ

          จากแผนภาพ  ดาวที่เป็นบริวารของดาวเคราะห์  คือดาวดวงใด

               1.  A  และ  B                                                          2.  C  และ  D

               3.  E  และ  F                                                          4.  A, B, C  และ  D

   39.  ถ้ายืนหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ในตอนเช้า  ด้านหลังจะเป็นทิศอะไร

               1.  ทิศเหนือ                                                           2.  ทิศใต้

               3.  ทิศตะวันตก                                                        4.  ทิศตะวันออก

   40.  ตาราง  เวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก  ณ สถานที่แห่งหนึ่ง  ในวัน เดือน ปี  ต่างกัน

          จากข้อมูลในตาราง  วันที่มีช่วงเวลากลางคืนยาวนานที่สุดคือข้อใด

               1.  1  มิถนายน  2548                                      2.  15  มิถุนายน  2548

               3.  1  กรกฎาคม  2548                                     4.  15  กรกฎาคม  2548

---------------------------------

     เฉลย :-       ข้อ 1  ตอบ  3     ข้อ 2  ตอบ  2     ข้อ 3  ตอบ  3     ข้อ 4  ตอบ  2     ข้อ 5  ตอบ  4

                      ข้อ 6  ตอบ  2     ข้อ 7  ตอบ  1     ข้อ 8  ตอบ  4     ข้อ 9  ตอบ  4     ข้อ 10  ตอบ  2

                      ข้อ 11  ตอบ  4   ข้อ 12  ตอบ 3    ข้อ 13  ตอบ  1   ข้อ 14  ตอบ  4   ข้อ 15  ตอบ  2

                      ข้อ 16  ตอบ  4   ข้อ 17  ตอบ  1   ข้อ 18  ตอบ  2   ข้อ 19  ตอบ  3   ข้อ 20  ตอบ  3

                      ข้อ 21  ตอบ  3   ข้อ 22  ตอบ  2   ข้อ 23  ตอบ  2   ข้อ 24  ตอบ  4   ข้อ 25  ตอบ  4

                      ข้อ 26  ตอบ  3   ข้อ 27  ตอบ  1   ข้อ 28  ตอบ  4   ข้อ 29  ตอบ  3   ข้อ 30  ตอบ  3

                      ข้อ 31  ตอบ  1   ข้อ 32  ตอบ  3   ข้อ 33  ตอบ  2   ข้อ 34  ตอบ  2   ข้อ 35  ตอบ  4

                      ข้อ 36  ตอบ  4   ข้อ 37  ตอบ  2   ข้อ 38  ตอบ  3   ข้อ 39  ตอบ  3   ข้อ 40  ตอบ  2


ผู้ดูแลระบบ :-