เว็บไซต์ที่เพียงพอสำหรับโรงเรียนที่พอเพียง : ใช้พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

Home arrow ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2550
ชมรมผู้บริหารอำเภออุทัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ส่งท่าน ผอ.ภิรมย์ สพป.ตาก 1
ประชุม และเลี้ยงส่ง ผอ.ย้าย 
ขอพรปีใหม่ 2554 
ประชุมและสังสันต์ปีใหม่ 2554 

ผู้บริหาร

(ว่าง)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร. 
ภาพบุคลากร
show6.jpg
แผนภูมิการบริหารงาน

เมนูหลัก
Home
บุคคลากร
ผู้ดูแลเว็บ
หน้าหลัก soc
ประวัติโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
แผนที่เส้นทาง
แผนภูมิการบริหารงาน
การให้บริการชุมชน ปี 2553
ปฏิทิน SP2
ไทยเข้มแข็ง SP2
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภออุทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารฯ
วันพ่อแห่งชาติ 2553
วันรักต้นไม้ 2553
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปี 2553
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2553
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๔
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมุลทั่วไปช.ญ.รวม
จำนวนนักเรียน442264
จำนวนครู145
จำนวนครู อบต.---
จำนวนนักการฯ1-1
จำนวนบุคลากรรวม246
อาคารเรียน2หลัง 2
ห้องสมุด1ห้อง 1
ห้องคอมฯ 1ห้อง 1
ข้อมูลสารสนเทศช.ญ.รวม
อนุบาล 1718
อนุบาล 27310
ประถมฯ 1628
ประถมฯ 27310
ประถมฯ 35611
ประถมฯ 4617
ประถมฯ 5325
ประถมฯ 6145
มัธยมฯ 1---
มัธยมฯ 2---
มัธยมฯ 3---
มัธยมฯ 4---
มัธยมฯ 5---
มัธยมฯ 6---
การประเมินครูผู้ช่วย (อย่างเข้ม)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
หลักสูตรการเตรียมความพร้อม 
แบบประเมินการเตรียมความพร้อม
แบบสรุปผลการประเมิน 
คู่มือการประเมินความพร้อม
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์

การจัดทำเอกสารหลักสูตร
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผล
 
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้
ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปีการศึกษา 2553 (รอบที่ 2)
  บัญชีที่ 2 
หลักสูตรโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
พ.ศ. 2553

เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ


บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ ปี 2553

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)


แนวทางการจัดซื้อหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน

โรงเรียนดีระดับตำบล (7,000 โรง)
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

แบบรูปรายการและประมาณราคาครุภัณฑ์
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

ผู้เข้าชมในขณะนี้
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถานีทดสอบ NT/O-Net
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2551
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2551
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2550
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2550
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
ข้อสอบสังคมศึกษา ปี 2552
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ปี 2552
สถิติผูเข้าเยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 376448
โพลล์
ท่านพึงพอใจข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของโรงเรียนเพียงใด
  
ประชาคม : หากโรงเรียนจะสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลในปี 2554 (เฉพาะคนในท้องถิ่น)
  
แผนที่เส้นทาง

สถานีทดสอบ NT/O-Net
ส่งเสริมการทดสอบ NT/O-Net
ข้อสอบภาษาไทย ป.6 ปี 2550

ข้อสอบ O-Net  วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2550

    

     1.  เรื่องนี้ให้ข้อคิดตรงกับสำนวนใด

               1.  โลภมากลาภหาย                                                 2.  พิมเสนไปแลกกับเกลือ

               3.  เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย                               4.  พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

     2.  ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

               1.  ชิ้อแจง                                                               2.  ตักเตือน

               3.  แนะนำ                                                                4.  วิจารณ์

     3.  ใจความสำคัญของข้อความนี้ตรงกับสำนวนใด

               1.  กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้                                               2.  รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

               3.  เห็นกงจักรเป็นดอกบัว                                             4.  ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก

     4.  ข้อใดเป็นรายละเอียดที่สำคัญของบ้านหินกรูด

               1.  การทำประมงยังเป็นแบบพื้นบ้าน                              2.  ผู้คนยึดอาชีพประมงมาหลายชั่วอายุคน

               3.  ชาวบ้านมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม                     4.  บ้านหินกรูดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง

     5.  สาระสำคัญของข้อความนี้กล่าวถึงชาวบ้านหินหรูดในเรื่องใด

               1.  ลักษณะนิสัย                                                     2.  ชีวิตความเป็นอยู่

               3.  ฐานะทางเศรษฐกิจ                                             4.  สืบทอดวิธีการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม

     6.  ข้อใดคือโวหารที่แตกต่างจากข้ออื่น

               1.  ผึ้งงานบินว่อนตอมดอกไม้ในสวน                          2.  พระจันทร์วันเพ็ญส่องแสงสว่างไปทั่วบริเวณบ้าน

               3.  หญิงชราเดินงกเงิ่นข้ามถนนซึ่งมีการจราจรติดขัด       4.  คำพูดที่อ่อนหวานเปรียบเสมือนดอกไม้ที่หอมหวน

     อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้  แล้วตอบคำถามข้อ 7

          "น้ำใสในขันที่ยื่น

           ชุ่มชื่นยิ่งเหลือเมื่อเห็น

           เพราะว่าสังคมร่มเย็น

           ด้วยเป็นสังคมคนไทย"

     7.  บทประพันธ์นี้แสดงลักษณะใดของคนไทย

               1.  ความรักความสามัคคี                                               2.  ความเมตตากรุณา

               3.  ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ                                                4.  ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

          

     8.  ประกาศรับสมัครงานนี้บกพร่องในข้อใด

               1.  ไม่แจ้งสถานที่  อายุ                                                  2.  ไม่แจ้งวุฒิการศึกษา  อายุ

               3.  ไม่แจ้งสถานที่  วุฒิการศึกษา                                       4.  ไม่แจ้งวุฒิการศึกษา  ความสามารถพิเศษ

     9.  ใครมีคุณสมบัติพร้อมที่จะได้รับการพิจารณาเข้าทำงาน

               1.  วิกรมอยู่สุโขทัย  ส่งจดหมานสมัครงานพร้อมหลักฐานในวันที่  12  ก.ค.  2550

               2.  นิกรอยู่กรุงเทพฯ  ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานในวันที่  21  ก.ค.  2550

               3.  สมศรีอยู่ปทุมธานี  ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานในวันที่  10  ก.ค.  2550

               4.  ชาญชัยอยู่นนทบุรี  ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานในวันที่  16  ก.ค.  2550

   10.  ประโยคในข้อใดเป็นการเขียนรายงาน

               1.  ขอฝั่นใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ  ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว

               2.  น้ำใสราวกับกระจกมองเห็นฝูงปลาว่ายว่ายแหวกไปมาอย่างชัดเจน

               3.  กรมอุอตนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าวันนี้จะมีฝนตกกระจายทั่วประเทศ

               4.  ผักตบชวาถูกนำเข้ามาในประเทศไทยจากประเทศอินโดนีเซียสมัยรัชกาลที่ 5

   11.  ข้อใดเรียงลำดับรูปแบบการเขียนจดหมายถึงครูได้ถูกต้อง

          (1) เรียนคุณครูประจำชั้น ป.6/1

          (2) ขอรับรองว่าเป็นความจริง

          (3) ด้วยความเคารพอย่างสูง

          (4) จึงเรียนมเพื่อขออนุญาตหยุดเรียน

               1.  (1) - (2) - (3) - (4)                                            2.  (1) - (3) - (2) - (4)

               3.  (1) - (4) - (2) - (3)                                            4.  (1) - (4) - (3) - (2)

         

   12.  ร้านที่นักเรียนจะไปซื้ออาหารที่พร้อมรับประทานมีทั้งหมดกี่ร้าน

               1.  5  ร้าน                                                           2.  10  ร้าน

               3.  14  ร้าน                                                         4.  18  ร้าน

   13.  ถ้านักเรียนต้องการซื้ออาหารแห้งนักเรียนจะต้องไปซื้อที่ร้านหมายเลขใด

               1.  5, 6                                                             2.  8, 9

               3.  11, 12                                                         4.  17, 18

   14.  ข้อใดมีตัวสะกดต่างมาตรากันทุกคำ

               1.  น้ำขึ้นให้รีบตัก                                                  2.  ขี่ช้างจับตั๊กแตน

               3.  ชาติเสือไม่ทิ้งลาย                                             4.  ตกกระไดพลอยโจน

   15.  ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ

               1.  พระลักษมณ์  อัปลักษณ์  สัญลักษณ์                        2.  โครงการณ์  ประสบการณ์  เหตุการณ์

               3.  นงเยาว์  วัยเยาว์  ราคาเยาว์                                 4.  รถยนต์  ภาพยนต์  เครื่องยนต์

   16.  ข้อใดไม่มีคำพ้อง

               1.  คุณพ่อไปประชุมที่เวียงจันทร์เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว

               2.  นพพรหมายมั่นว่าจะได้หมั้นหมายกับสุดาปลายปีนี้

               3.  มีการโจษขานกันว่าโจทก์และจำเลยจะมีการยอมความกัน

               4.  เรือโคลงเคลงไปมาเมื่อคนงานนำโคลงเรือเป็นจำนวนมาก

   17.  ข้อใดมีคำควบกล้ำมากที่สุด

               1.  เศรษฐีโกรธเกรี้ยวกราดสาวใช้ที่พลั้งเผลอทำสร้องขาด

               2.  คุณพริ้มเพราเป็นประธานสร้างศาลาการเปรียญของวัดไตรมิตร

               3.  ควายขวิดกันอยู่ใกล้ต้นไทรจนพงหนามในบริเวณนั้นกระจัดกระจาย

               4.  มัทรีมีร่างกายทรุดโทรมเพราะโศกเศร้าที่ถูกหลอกเอาทรัพย์สินไปจนหมดตัว

   18.  ประโยคใดมีอักษรนำต่างชนิดกันมากที่สุด

               1.  น้องหญิงรู้สึกขยะแขยงเมื่อเห็นหนอนไต่บนจานอาหาร

               2.  คุณจรัสให้หลานเลือกว่าอยากไปเที่ยวสวนสนุกหรือศูนย์การค้า

               3.  ปลัดเฉลียวเจอหน้าดาวตลกที่มาแสดงในงานประจำปีของอำเภอ

               4.  แสวงขับรถอย่างรวดเร็วแต่พลอยก็ยังสามารถนอนหลับอย่างสบาย

   19.  ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทั้ง  5  เสียง

               1.  เป็นสาวแส้แร่รวยสวยสะอาด                              2.  ก็หมายมาด  เหมือนมณีอันมีค่า

               3.  แม้แตกร้าวรายร่อยถอยราคา                              4.  จะพานพาหอมหายจากกายนอง

   20.  คำในข้อใดมีรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกันทุกคำ

               1.  ไก่ฟ้า   ตุ๊ดตู่                                                 2.  ช้างป่า   ม้าน้ำ

               3.  กิ้งก่า   หิ่งห้อย                                             4.  อึ่งอ่าง    ค่างแว่น

   21.  คำในข้อใดเขียนสะกดถูกทุกคำ

               1.  กะเพรา  กะเชอ  กะโหลก                                 2.  คะทา  คะนึง  คะนอง

               3.  ชะงัก  ชะเง้อ  ชะนวน                                     4.  ทะนง  ทะนาน  ทะลาย

   22.  ประโยคใดมีคำนามต่างชนิดกันมากที่สุด

               1.  ฝูงกินรีเล่นน้ำอยู่ในป่าหิมพนาต์                          

               2.  ม้านิลมังกรเป็นพาหนะของสุดสาคร

               3.  พระสังข์ออกมาหาหอยสังข์เพื่อช่วยเหลือพระมารดา   

               4.  เรื่องรามเกียรติ์ได้เค้าโครงเรื่องมาจากวรรณคดีเก่าแก่ของอินเดีย

   23.  ประโยคใดมีชนิดของคำกริยาแตกต่างจากประโยคอื่น

               1.  คุณยายสวดมนต์ก่อนนอน                                  2.  คุณแม่รดน้ำต้นไม้ก่อนทำอาหาร

               3.  นักเรียนทบทวนหนังสือก่อนสอบ                         4.  คุณพ่อคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนขับรถ

   24.  คำในข้อใดใช้คำนามบอกลักษณะของนาม (ลักษณะนาม)  เหมือนกันทุกคำ

               1.  เบ็ด  แห  อวน  สวิง                                       2.  ยักษ์  ฤาษี  ปีศาจ  วานร

               3.  ถนน  แม่น้ำ  สายสร้อย  สะพาน                         4.  เสื้อ  เก้าอี้  เข็มกลัด  นกหวีด

   25.  ข้อใดเป็นประโยค

               1.  น้ำลดตอผุด                                                2.  น้ำตาลใกล้มด

               3.  น้ำผึ้งหยดเดียว                                           4.  น้ำหนึ่งใจเดียว

   26.  ข้อใดเรียงกลุ่มคำต่อไปนี้เป็นประโยคได้ถูกต้อง

          (1) เป็นภัยคุกคาม

          (2) ของมนุษย์ทั่วทุกทวีป

          (3) ต่อชีวิตและความเป็นอยู่

          (4) ผลกระทบของภาวะโลกร้อน

               1.  (3), (2), (4), (1)                                          2.  (3), (2), (1), (4)

               3.  (4), (3), (1), (2)                                          4.  (4), (1), (3), (2)

   27.  ข้อใดเรียงประโยคเป็นข้อความได้ถูกต้องที่สุด

          (1) แก๊สเรือนกระจกนี่เอง  ที่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะ "โลกร้อน"

          (2) ปัญหาคือ  ขณะนี้มนุษย์เป็นตัวการปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้มีปริมาณมากเกินความต้องการ

          (3) มนุษย์จะอยู่บนโลกมิได้  หากปราศจากสิ่งที่เรียกว่า  "แก๊สเรือนกระจก"  แก๊สซึ่งทำให้บรรยากาศโลกอบอุ่น

          (4) ถ้าความร้อนบางส่วนที่สะท้อนจากผิวโลก  ไม่ถูกกักเก็บไว้โดยแก๊สเรือนกระจก  โลกจะมีอุณหภูมิลดลง

               มากกว่า  33  องศาเซลเซียส

               1.  (1), (2), (4), (3)                                             2.  (2), (1), (4), (3)

               3.  (3), (4), (2), (1)                                             4.  (4), (1), (3), (2)

   28.  ประโยคใดใช้คำที่มีความหมายโดยตรง

               1.  เขาเป็นแกะดำในหมู่พี่น้อง                                      2.  งานชิ้นนี้กล้วยมากสำหรับเธอ

               3.  พระอภัยมณีเป็นผลงานชิ้นเอกของสุนทรภู่                   4.  เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดักจับพวกตีนผีบนท้องถนน

   29.  ข้อใดเป็นข้อบกพร่องมากที่สุดของบัตรเชิญ

               1.  ไม่แจ้งสถานที่ติดต่อ                                            2.  ไม่แจ้งสถานที่จำหน่ายบัตร

               3.  ไม่แจ้งชื่อเรื่องละครที่แสดง                                   4.  ไม่แจ้งเวลาในการแสดงละคร

   30.  ข้อความใดเป็นคำอวยพรแด่ผู้ใหญ่

               1.  ขอให้สุขภาพแข็งแรง  ปราศจากโรคภัย  คิดสิ่งใดสมปรารถนา

               2.  ขออวยพรให้มีลูกหลานประพฤติดี  เป็นศรีแก่วงศ์ตระกูลสืบไป

               3.  ขอให้มีความสุข  สดชื่น อายุยืนนาน  เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลาน

               4.  ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุข

   31.  ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

               1.  ท่านเจ้าอาวาสอาพาธจึงฉันพระกระยาหารได้น้อย

               2.  สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีหลายเรื่อง

               3.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษ

               4.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก

                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   32.  คำทุกคำในข้อใดไม่มีศัพท์บัญญัติใช้ในภาษไทย

               1.  อีเมล   แสตมป์                                               2.  มอเตอร์ไซค์   รถแท็กซี่

               3.  ไกด์   เทคโนโลยี                                            4.  เว็บไซต์   คอมพิวเตอร์

   33.  ข้อใดเรียงคำประพันธ์ต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

          (1) ใครยิ้มรื่นเมื่อฉันตื่นนิทราพลัน

          (2) ยามราตรีที่ฉันหลับสนิท

          (3) ใครคนนั้นแม่น้อยน้อยของข้อยเอง

          (4) ใครมายืนชมชิดพินิจฉัน

               1.  (2), (1), (4), (3)                                                2.  (2), (4), (1), (3)

               3.  (4), (2), (1), (3)                                                4.  (4), (1), (2), (3)

   34.  คำประพันธ์จากข้อ 33  เป็นบทร้อยกรองประเภทใด

               1.  กลอนหก                                                             2.  กลอนแปด

               3.  กาพย์ยานี 11                                                      4.  โคลงสี่สุภาพ

   35.  ข้อใดเป็นภาษาเขียนที่ถูกต้อง

               1.  ตำรวจมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน                      2.  คนเกียจคร้านจะไม่ประสบผลสำเร็จในการงาน

               3.  บิดาของชาญชัยจะไปประชุมที่เมืองนอกในเดือนหน้า       4.  เนื่องจากดิฉันไม่สบายปวดหัวตัวร้อนมากจึงขอลาป่วย

   36.  การอ่านตัวเลขในข้อใดไม่ถูกต้อง

               1.  5.38  เมตร                          อ่านว่า  ห้า-เมด-สาม-สิบ-แปด-เซน-ติ-เมตร

               2.  บ้านเลขที่ 91/22                  อ่านว่า  บ้าน-เลข-ที่-เก้า-สิบ-เอ็ด-ทับ-ยี่-สิบ-สอง

               3.  เลขทะเบียน 2ช-0437           อ่านว่า  เลข-ทะ-เบียน-สอง-ชอ-ศูนย์-สี่-สาม-เจ็ด-กรุง-เทพ-มะ-หา-นะ-คอน

                    กรุงเทพมหานคร

               4.  โทร.02-279-1237             อ่านว่า  หมาย-เลข-โท-ระ-สับ-สูน-โท-โท-เจ็ด-เก้า-หนึ่ง-สอง-สาม-เจ็ด

   37.  คำประพันธ์ในข้อใดให้ข้อคิดแตกต่างจากข้ออื่น

               1.  เมื่อทำการสิ่งใดใจจดจ่อ            คอยเติมต่อตั้งจิตไม่คิดขาม

                    ทำด้วยใจเป็นชีวิตคอยติดตาม     บังเกิดผลงอกงามตามต้องการ

               2.  เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง       เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน

                    ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน         ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา

               3.  มีการงานทำไปด้วยใจมั่น          ไม่ผลัดวันรอรุ่งวันพรุ่งนี้

                    รีบทำให้เสร็จพลันในทันที         เกิดผลดีแก่ตนทุกคนไป

               4.  ความสำเร็จว่าจะใกล่ก็ใช่ที่       จะว่าไกลฤาก็มีอยู่ให้เห็น

                    ถ้าจริงจังตั้งใจไม่ยากเย็น         และจะเป็นผู้ชนะตลอดกาล

   38.  สำนวนใดไม่ตรงกับใจความสำคัญของคำประพันธ์นี้

               1.  บุญทำกรรมแต่ง                                                2.  ก่อกรรมทำเข็ญ

               3.  ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว                                          4.  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

   39.  "โคลงโลกนิติ"  เป็นวรรณกรรมที่ทีคุณค่าด้านใดมากที่สุด

               1.  คุณค่าทางปัญญา                                             2.  คุณค่าทางอารมณ์

               3.  คุณค่าทางด้านวรรณศิลปื                                    4.  คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม

   40.  วรรณคดรเรื่องใดถูกนำไปใช้ในการแสดงในที่แตกต่างจากเรื่องอื่น

               1.  เงาะป่า                                                        2.  สังข์ทอง

               3.  รามเกียรติ์                                                    4.  พระอภัยมณี

---------------------------

     เฉลย :-       ข้อ 1  ตอบ  4     ข้อ 2  ตอบ  3     ข้อ 3  ตอบ  4     ข้อ 4  ตอบ  2     ข้อ 5  ตอบ  2

                       ข้อ 6  ตอบ  4     ข้อ 7  ตอบ  3     ข้อ 8  ตอบ  2     ข้อ 9  ตอบ  4     ข้อ 10  ตอบ  4

                       ข้อ 11  ตอบ  3     ข้อ 12  ตอบ  10     ข้อ 13  ตอบ  2     ข้อ 14  ตอบ  1     ข้อ 15  ตอบ  1

                       ข้อ 16  ตอบ  4     ข้อ 17  ตอบ  1       ข้อ 18  ตอบ  3     ข้อ 19  ตอบ  3     ข้อ 20  ตอบ  3

                       ข้อ 21  ตอบ  1     ข้อ 22  ตอบ  1       ข้อ 23  ตอบ  4     ข้อ 24  ตอบ  4     ข้อ 25  ตอบ  1

                       ข้อ 26  ตอบ  3     ข้อ 27  ตอบ  3       ข้อ 28  ตอบ  3     ข้อ 29  ตอบ  4     ข้อ 30  ตอบ  4

                       ข้อ 31  ตอบ  4     ข้อ 32  ตอบ  4       ข้อ 33  ตอบ  2     ข้อ 34  ตอบ  2     ข้อ 35  ตอบ  1

                       ข้อ 36  ตอบ  2     ข้อ 37  ตอบ  2       จ้อ 38  ตอบ  2     ข้อ 39  ตอบ  4     ข้อ 40  ตอบ  3

ได้รับความอนุเคราะห์การเฉลยจาก  คุณครูกลุ่มสาระภาษาไทย  โรงเรียนอุทัย  อ.อุทัย
พระนครศรีอยุธยา


ผู้ดูแลระบบ :-