ศูนย์ปฏิบัติการแบ่งตามชื่ออำเภอ

พระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือ
นครหลวง
บางปะหัน
บ้านแพรก
ภาชี
มหาราช
วังน้อย
อุทัย

สถานะการใช้งาน

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ศูนย์ปฏิบัติการระดับโรงเรียน อำเภอวังน้อย
กลางคลอง 27
คอตันคลอง 27
จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
ชลประทานอนุเคราะห์
บ้านกะทุ่มลาย
บ้านบ่อตาโล่
บ้านลำแดง
บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
มุสลิมบำรุง
วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
วังน้อยวิทยาภูมิ
วัดกุฎีประสิทธิ์
วัดธรรมจริยา
วัดบ้านช้าง
วัดพะยอม
วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
วัดยมนาตามธรรม
วัดลาดทราย
วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
วัดวงษ์สวรรค์
วัดศรีประชา
วัดศิวาราม
วัดสว่างอารมณ์
วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
สิทธิพยากรณ์
สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา